دستورالعمل صدورپروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور

 
تاریخ انتشار: جمعه, 1386/05/19 - 00:50 توسط سایت
[restrict:roles=anonymous user]

نکته : اصل فایل های دستورالعمل صدورپروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور و فرم های پیوست مربوط به آن بافرمت نرم افزار وورد با قابلیت پر کردن در نرم افزار Word در انتهای همین صفحه فقط برای اعضاء سایت قابل دانلود می باشد.

[/restrict][restrict:roles=authenticated user]

برای دانلود اصل فرم های پیوست به انتهای همین صفحه مراجعه نمائید

[/restrict]

« وزارت صنایع ومعادن »
دستورالعمل

عنوان : صدورپروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور شماره : 2/4016
واحد مسئول : معاونت امور توليد
پيوست : 14 برگ (در نسخه قابل دانلود)
حوزه كاربرد : سازمان صنايع و معادن استانها

تصويب كننده : وزير صنايع و معادن – عليرضا طهماسبي
تاريخ تصويب : 27/8/85

هدف :

به منظور ارتقاء سطح كيفي آسانسورهايي كه در كشور عرضه و به فروش مي رسد، ضوابط و معيارهاي جديدي براي شركتهاي طراحي و مونتاژ آسانسور، جهت طراحي ، تامين قطعات و مجموعه هاي استاندارد و نصب و راه اندازي و خدمات پس از فروش ( سرويس و نگهداري ) به مورداجراء گذارده مي شود.

تعريف:

طراحي و مونتاژ آسانسور عبارت است از : طراحي، انجام محاسبات ، تامين قطعات و مجموعه هاي استاندارد ، نصب و راه اندازي آسانسور در محل ( مونتاژ) و خدمات بعد از فروش ( سرويس و نگهداري) .

ماده 1- حوزه هاي كاري و مسئوليتهاي واحدهاي طراحي و مونتاژ آسانسور:

زمينه هاي فعاليت واحدهاي طراحي ومونتاژ آسانسور ( فروشندگان آسانسور) بشرح زير مي باشد:

 1. فعاليت در زمينه فروش آسانسور از طريق طراحي، تامين قطعات و مجموعه هاي آسانسور، نصب ، راه اندازي و خدمات پس از فروش ( سرويس و نگهداري) با تهيه و ارائه نقشه هاي اجرايي.پس از تصويب اين دستورالعمل فروش آسانسور فقط توسط شركتهاي داراي پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور مجاز مي باشد .
 2. عرضه آسانسور با رعايت مقررات، مشخصات و استانداردهاي مربوطه كه توسط مراجع ذيصلاح (سازمان صنايع و معادن استان يا موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان) اعلام مي گردد.
 3. انجام بازديد هاي دوره اي از آسانسورهاي فروخته شده و ضمانت و سرويس و نگهداري آنها به مدت حداقل يكسال شمسي ( بديهي است مسئوليت هاي فني و ايمني مرتبط با آسانسورهاي عرضه شده متوجه دارندگان پروانه طراحي و مونتاژ آسانسورمي باشد.)
 4. مديريت اجرايي تامين قطعات و مجموعه هاي مختلف براي آسانسور با رعايت استانداردهاي مربوطه.
 5. بهينه سازي و به روز نگهداشتن فن آوريهاي موجود در صنعت آسانسور.
 6. شناسايي و معرفي فرآيندها و فن آوريهاي جديد، انطباق و انتقال آنها متناسب با نيازمنديهاي كشور.
 7. ارائه اطلاعات فني در زمينه استفاده از آسانسور در ساختمانهاي مختلف از نظر ميزان نيروهاي وارده ناشي از عملكرد آسانسور به سازه، محاسبات ترافيكي ( تعداد ، سرعت ، ظرفيت و سيستم كنترل) و برق مصرفي .
 8. كليه آسانسورهاي عرضه شده توسط شركت بايد داراي بيمه حوادث مسافر و براي كاركنان و پرسنل خود بيمه مسئوليت مدني داشته باشد.


  ماده2- شرايط و ضوابط صدور پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور:

  1. دارابودن شخصيت حقوقي ثبت شده در زمينه طراحي، تامين قطعات و مجموعه هاي استاندارد، نصب و راه اندازي و خدمات پس از فروش در زمينه صنعت آسانسور
  2. دارابودن دفتر كار براي شركت و امكانات دفتري و ارتباطي
  3. دارا بودن حداقل يك نفر مسئول فني تمام وقت طبق شرايط مندرج در جدول پيوست شماره يك.
  4. دارا بودن حداقل دو نفر تكنسين فني تمام وقت با حداقل 3 سال سابقه كارمرتبط در صنعت آسانسور
  5. دارا بودن تجهيزات و لوازم نصب ، راه اندازي ، سرويس و نگهداري ( مكانيكي، برقي ، اندازه گيري و تست)
  6. كسب حداقل 65 امتياز از جدول پيوست شماره يك .

ماده3- نحوه صدور پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور:

الف) متقاضيان پروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور مي بايد مدارك زير را تكميل و جهت بررسي به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه ارائه نمايند :

 1. پرسشنامه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور( پيوست شماره2)
 2. 2- تعهد نامه كتبي، مبني بر قبول و رعايت استانداردهاي ملي و كليه مقررات ايمني و استانداردهايي كه از سوي وزارت صنايع و معادن و يا موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ابلاغ مي گردد(پيوست شماره 3)
 3. ارائه يك نسخه از مدارك ثبت شركت شامل آگهي تاسيس و روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات .
 4. معرفي مكان شركت و امكانات موجود.
 5. ارائه تصوير مدارك و سوابق پرسنل فني تمام وقت شركت (مسئول فني و تكنسين ها)
 6. ارائه يك نسخه از تصوير بيمه حوادث مسافر و بيمه مسئوليت مدني براي كاركنان و پرسنل شركت.

ب) كارشناس مربوطه نسبت به كنترل مدارك ارسال شده از سوي متقاضيان و انطباق آن با شرايط و ضوابط اين دستورالعمل اقدام نموده و پس از تاييد نسبت به امتياز دهي حسب جدول امتيازات امكانات و نيروي انساني ( پيوست شماره 1) اقدام و در صورت اخذ حداقل 65 امتياز نسبت به صدور پروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور طبق نمونه پيوست شماره 4 اقدام مي نمايد.

ماده4- مدت اعتبار، تمديد و يا ابطال پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور :

الف) مدت اعتبار پروانه هاي طراحي و مونتاژ آسانسور از تاريخ صدور سه سال بوده و بعد از هر دوره سه ساله در صورت دارا بودن شرايط مندرج در ماده 2 اين دستورالعمل و كسب حداقل 65 امتياز و شرايط زير تمديد مي گردند:

 1. اجراي حداقل 6 دستگاه يا 30 طبقه آسانسور كه تاييديه شركتهاي بازرسي كننده داراي صلاحيت را دريافت نموده باشند.
 2. رعايت تعهدات كتبي ارائه شده به وزارت صنايع و معادن و نداشتن حكم محروميت از ادامه فعاليت و يا ابطال پروانه شركت .

ب) در صورت فراهم نشدن شرايط تمديد پروانه ظرف مدت 3 سال اوليه به مدت يكسال پروانه مذكور تعليق و در صورت عدم احراز شرايط بند الف اين ماده در پايان دوره يكساله پروانه مربوطه ابطال مي گردد.

ج) سازمان صنايع و معادن مي تواند در صورت سهل انگاري و عدم رعايت مقررات و استانداردهاي مصوب توسط دارنده پروانه، نسبت به ابطال پروانه مربوطه اقدام نمايد.

ماده 5 – ارائه آمار و اطلاعات:

الف)دارندگان پروانه هاي طراحي و مونتاژ آسانسور بايد آمار فروش آسانسورهاي خود را با ذكر مشخصات مربوطه طبق فرم پيوست شماره 5 تكميل و هر شش ماه يكبار به معاونت امور توليد سازمان صنايع و معادن استان مربوطه ارسال نمايند.

ب) سازمان صنايع و معادن استانها موظف به ارسال يك نسخه از پروانه هاي صادره به معاونت امور توليد و دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشند.

ماده 6 – هزينه صدور پروانه :

هزينه صدور پروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور به مبلغ 100000 (یکصد هزار) ریال و هزینه تمدید آن به مبلغ 50000 (پنجاه هزار) ریال توسط متقاضي به حساب شماره 310 خزانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي گردد.


ماده 7 :

با توجه به اينكه براي عرضه و فروش آسانسور به صورت كامل از اين پس ضوابط اين دستورالعمل ملاك اقدام مي باشد، لذا سازمان صنايع و معادن استانها موظف به رعايت كامل مفاد مندرج در اين دستورالعمل مي باشند. ضمناً واحدهاي توليد كننده اجزاء و قطعات آسانسور كه داراي كارگاه توليدي مي باشند پروانه صادره شده آنان براي توليد قطعات و مجموعه هاي مشخص ذكر شده در مجوز آنان كماكان معتبر مي باشد.

ماده 8 :

انجام بازرسي آسانسورها صرفاً توسط شركتهاي بازرسي كننده تاييد صلاحيت شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صورت مي پذيرد و اين شركتها ملزم مي باشند در بازرسي اوليه و دوره اي آسانسورها، پلاك بازرسي با قيد زمان درآسانسورها نصب و گواهي بازرسي اوليه و دوره اي براي آنها صادر نمايند . شركتهاي مذكور موظفند گواهي ايمني آسانسور را صرفا براي آسانسورهايي كه توسط شركتهاي دارنده پروانه طراحي و مونتاژ نصب و راه اندازي شده اند صادر نمايد .

ماده 9 :

معاونت امور توليد مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

ماده 10 :

هرگونه اصلاح و تغيير مفاد اين دستورالعمل منوط به تصويب وزير صنايع و معادن خواهد بود.

ماده 11 :

اين دستورالعمل در 11 ماده تنظيم و جايگزين دستورالعمل شماره 1/4016 مورخ 28/8/1380 گرديده و ازتاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.

عليرضا طهماسبي - وزير صنايع و معادن

----------------------

(پيوست شماره1) جدول امتياز كاركنان تمام وقت و امكانات

رديف شرح شرايط حداكثر امتيازتوضيحات
1 مسئول فني ( حداقل يك نفر با شرايط مذكور الزامي مي باشد.) - كارشناسي ارشد با حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط (20امتياز)
- كارشناسي با حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط (17/5 امتياز)
- فوق ديپلم با حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط (15)امتياز
-ديپلم با حداقل 7 سال سابقه كار مرتبط (12/5)امتياز

20
-
2
پرسنل فني ( حداقل 2 نفر با شرايط مذكور الزامي مي باشد) با دارا بودن حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط ( هر نفر 5 امتياز) 20
به ازاي 2 نفر بيشتر2/5 امتياز و نفرچهارم به بعد 1 امتيازمحاسـبه مـي گردد.
3
مديران شركت به ازاي هر نفر سال 1 امتياز منظور مي گردد 20
هرنفرحداكثر8 امتـياز تعـلـق مي گيرد
4
عضويت در سنديكاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران
طبق مدارك عضويت ويا تائيد سنديكا 10
-
5
دفتر كار مناسب شركت دفتر كار محل زندگي خانواده نباشد 10
-
6
لوازم و تجهيزات نصب و راه اندازي و سرويس و نگهداري حداكثر امتياز در صورتي تعلق مي گيرد كه براساس ليست اعلامي تشكل صنعت كامل باشد 5
-
7
سابقه كار شركت در صنعت آسانسور به ازاي هر سال يك امتياز منظور مي گردد 5
طبق مدارك شركت
8
رايانه و تجهيزات جانبي ، آرشيو فني و بسته هاي نرم افزاري براساس فهرست اعلامي تشكل صنعت
5
-
9
لوازم و تجهيزات دفترو ارتباطي حداقل يك خط تلفن ثابت و همراه با خط فاكس ضروري مي باشد 5
-
جمع كل :
100
-
حداقل امتياز لازم براي صدور پروانه :
65
-

توضيح: سازمانهاي صنايع و معادن در صورت ضرورت ميتوانند در خصوص صلاحيت فني مسئول فني و تكنسينهاي شركتهاي متقاضي از تشكلهاي صنعت آسانسور استعلام نمايند .

سلام میخواستم در مورد تاسیس شرکت بازرسی اسانسور و پله برقی و شرایط و مراحل تاسیس راهنمایی بفرمایید

ممنون

خدابخشی

باسلام ...

از اینکه به صنعت آسانسور وپله برقی وبخصوص استاندارد آن علاقمندید بسیار خوشحالیم واز طرف این خانواده به شما خوش آمد میگوییم. لازم است بدانید که در ایران دانشگاه آسانسور وپله برقی ایران واقع در دماوند آموزش این رشته را انجام میدهد.

حمید بشکوه، مدرس ودانشجوی دانشگاه آسانسور و پله برقی ایران-دماوند.

 با سلام بر شما دوست عزیز و زحمتکش خانواده ی آسانسور و پله برقی ...

 مایلم خیلی خلاصه بنویسم ... آیا از دانشگاه آسانسور و پله برقی ایران-دماوند مطلع هستید ؟

آیا از طرح سامان دهی این صنعت  با آموزش دانشگاهی ، آنهم با مدرک رسمی بین المللی ومورد تایید وزارت علوم کشور ایران که انشا ا... تا دکترای این رشته  در انگلستان ادامه می یابد ، مطلع هستید ؟ ...

آیا از ثبت احساسی شرکتهای نوپا ودارای مشکلات فراوان که با طرح سامان دهی دانشگاهی ، این شرکتها و بعضی شرکتهای دیگر حذف خواهند شد ، مطلع هستید ؟ ...

حمید بشکوه مدرس و دانشجوی دانشگاه آسانسور وپله برقی ایران-دماوند

درسته که این مدرک دارای مدت اعتبار میباشد!؟

و البته وزارت صنایع و معادن اعلام کرد که برای دارندگان این مدرک هیچ سابقه ی بیمه ای در نظر گرفته نمیشود.

با سلام...

 5 شرکت بزرگ تولید یا وارد کننده آسانسور در ایران کدامند ؟ (بزرگترین ها از لحاظ سرمایه و نیز رزومه و سابقه ی کاری)

 

با تشکر از همه شما

باتشكر از سايت خوب شما آقاي طبسي

بنده هم دانشجوي تسلا هستم و از مقالاتي كه به ايميل من ارسال ميكنيد متشكرم

بسيار ارزنده و جالب است

هدف من اخذ گواهي طراحي و مونتاژ است و سايت و مقالات و راهنماييهاي شما مرا در اين مسير استوارتر ميكند

ممنون

 با سلام من می خواستم بدونم که اگر مدرک دانشگاهی اسانسور را داشته باشیم تاثیری بر اخذ گواهی طراحی را دارد؟    با تشکر 

با سلام
مطمئنا" داشتن فوق دیپلم آسانسور، یا مدرک کارشناسی آسانسور از امتیاز خوبی برخوردار است، اما به تنهایی کافی نیست.

برای اخذ گواهی صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور مراتبی در نظر گرفته شده است که در این رابطه مباحث فراوانی در سایت پارس لیفت انجام شده که مطالعه این مطالب خالی از لطف نیست.
برای ورود به موضوع مورد نظر توجه شما را به مطالعه: ((دستورالعمل صدورپروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور)) جلب می کنم. موفق باشید.

سلام اگه یه خورده مسئولین بی فکر و ... فکر کنن میبینن که این آیتمهایی که برای گرفتن پروانه گذاشتن فقط و فقط  برای جلوگیری از تاسیس شرکتهای جدیده
یا  اینطوری بگم به انحصار خودشون در اوردن . آخه کدوم شرکتی که پروانه داشته باشه میاد یه مهندس مکانیک رو که تازه فارغ التحصیل شده ، استخدام کنه که بعدش واسه این آدم سابقه بشه که حالا این سابقه واسه گرفتن پروانه لازمه.
چرا باید یه شرکت که همه تشکیلات و پرسنل با سابقه بالا رو داره به خاطر یه سابقه بیمه نتونه پروانه بگیره . پس معلومه همه کسایی که به نحوی مسئولن دارن با این سنگ اندازیها لقمه حروم خونه میبرن از این میترسن که دست زیاد بشه و کمتر گیرشون بیاد .ازماست که بر ماست وقتی خودمون به خودمون رحم نمیکنیم از  ............. چه انتظاری میشه داشت .

با سلام.دوست عزیز در این که شرایط کار و اقتصاد جامعه فاجعه اور هست هیچ شکی نیست.

ولی شما هم مثل من میتوانید در یکی از این شرکت ها استخدام شوید.البته بایستی تحمل بسیاری از سختی ها را در این راه به جان بخرید و توقعات خود را تا حد زیادی پایین اورید تا در اینده حرفی برای گفتن داشته باشیم.جوینده یابندست.چه در این کار و چه در کارهای دیگر...

سلام.من میخوام یه شرکت بسته بندی مواد غذایی به ثبت برسونم.اگه توی اداره ثبت به صورت سهامی خاص ثبتش کنم باید حداقل سه نفر باشیم.من میخوام فقط به اسم خودم باشه .اگه در سازمان صنایع و معادن ثبتش کنم آیا میتونه فقط به اسم خودم باشه؟آیا میتونم براش کارت بازرگانی بگیرم؟مراحلش چیه؟ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

باسلام خدمت دوستان
حقیقتش من چندوقتیه که میخام کار نصب آسانسور رو تو شهرم آغازکنم ولی نمیدونم ازکجا شروع کنم و چطور میتونم درکمترین زمان ممکن به نتیجه برسم
مثلا نمایندگی بگیرم یا شرکت بزنم؟!
من درحال حاضر فوق لیسانس مکاترونیک دارم

با سلام
می توانید با تماس سندیکای صنعت آسانسور: (3w.iseei.org) موضوع را پیگیری کنید.
و چنانچه آسانسور نصب شده و دارای گواهینامه می باشد، با مراجعه به شرکتی که گواهینامه آسانسور را صادر نموده، و چنانچه به نتیجه نرسیدید، از طریق اداره کل استاندارد استان شکایت را پیگیری فرمائید.

با تشکر فراوان از مطالب ارزشمندتان آیا هنوز این قوانین پا برجاست و امتیاز جدیدی اضافه نشده ؟

با سلام
علی الظاهر قوانین نباید تغییر کرده باشد و موارد همچنان طبق

دستورالعمل صدورپروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است، اما برای کسب اطلاعات می توانید با مراجعه به:
پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت از آخرین تغیرات احتمالی مطلع شوید.

سلام

آيا مهر طراحي و مونتاژ بايد در اختیار چه شخصي باید باشه مدير فني يا مدير شركت؟

آيا مدير فني مي تواند مجوز طراحي رو باطل كنه؟

سلام سایت خوبی است 

من یک سوال داشتم  فارغ التحصیل رشته برق صنعتی هستم  آیا می توانم یک شرکت آسانسوری تاسیس نمایم  لطفا مرا در ادامه این کار راهنمائی فرمائید صمیمانه سپاسگزار خواهم بود

با سلام
ضمن سپاس از ابراز لطف جنابعالی، برای کسب اطلاعات در رابطه با تاسیس شرکت آسانسوری، مرور و پیگیری مواردی که در گذشته در همین رابطه مطرح شده است، کارگشا خواهد بود.

لذا توصیه می شود مطالب همین صفحه را از ابتدا یا (اینجا کلیک نمائید)مطالعه فرمائید. موفق باشید

با سلام:من یک مهندس برق با2 سال سابقه فعالیت در صنعت آسانسور هستم که اخیرا اقدام به تاسیس شرکت آسانسور کرده ام اما در حال حاضر قادر  به گرفتن پروانه طراحی و مونتاژ نیستم.چه کار باید کرد ؟لطفا راهنماییم کنید .با تشکر

سلام من دانشجوی رشته اتش نشانی هستم وتوی یه شرکت آسانسوری به عنوان نصاب وسرویس کار. کار میکنم و با دوستم شرکت تاسیس کردم و ایا ممکن است توی کارم به مشکل بخورم لطفا بنده را راهنمایی کنید

سلام
فرض بگیرید:من دارای سابقه بیمه در حد 1.5 سال می باشم و همچنین دارای سوابق در هئیت مدیره یه شرکت
سوال من این است: اگر من سوابق بیمه کمتری نسبت به سابقه تعین شده داشته باشم، آیا 4 سال سابقه عضویت در هئیت مدیره را می توانم به عنوان سابقه مدیر فنی دریک شرکت فعالیت داشته باشم؟
ضمنا" حقوق مدیر فنی از چقدر شروع میشه؟

جناب آقاي كلانتري سلام

در رابطه با سابقه مدير فني در مطالب فوق توضیح داده شده، ولي در پاسخ سئوال جنابعالی یاد آور می شود كه معمولا" ملاک بيشترين سابقه محاسبه مي باشد، بيمه يا اينكه عضو هيئت مديره، فقط يكي از اين دو (در واقع تجميع نمي شود)

 جناب آقای طبسی باسلام 

من چند ماهی است در قرچک فروشگاه قطعات آسانسور وبالابر زدم می خواستم بدانم شما از شرایط جواز کسب خبر دارید؟

اگر بخواهم جواز کسب بگیرم باید به کجا وچه اقداماتی را انجام دهم؟

 

آرمان شاهین پور(مدیریت)

فروشگاه آسانسور گلستانی

آرمان جان

همانطور كه آقاي مهندس فرمودند اگر بخواهيد براي نصب آسانصور اقدام كنيد بايد عضو سنديكا و سپس پروانه طراحي و مونتاژ دريافت نماييد ولي اگر فقط لوازم مي فروشيد مي توانيد در يكي از اتحاديه هاي همگن  مانند سيم پيچ ها يا الكترو موتور  ويا برقي عضو شويد و جواز كسب بگيريد ولي نصب آسانسور نمي توانيد انجام دهيد يعني استاندارد نمي توانيد بگيريد

با سلام
برای فعالیت در هر کسبی آنهم به صورت تاسیس مغازه داشتن گواهی و معرفی نامه از سندیکا یا اتحادیه آن صنف الزامی می باشد، البته موارد دیگری نیز لازم است که با تماس با سندیکای صنعت آسانسور و پله برقی می توانید اطلاعات لازم را کسب نمایید.
موفق باشید

سلام

سوالی از آقای طبسی و دوستان گرامی دارم

آیا گواهي تاييد سابقه كار که در كاغذ سر برگ دار شركت با امضاء مديرعامل و مهر شركت داشته باشم آیا می توانم بعنوان یک تکنسین در یک شرکت برای دریافت گواهی مونتاژ قابل قبول هست؟

آیا دادن همچین گواهی تایید  سابقه در صورتی که از قبل منو بیمه نکرده باشه ولی این گواهی صادر کنه شرکت نزد سندیکا زیر سوال نمیره؟

سابقه تكنسين فني براي سنديكا با سابقه بيمه مورد قبول است ولي از دو نفر تكنسين فني يكي آن را مي توان با معرفي نامه از شركتهاي داراي پروانه طراحي و مونتاژ  انجام داد

زير سوال رفتن شركت به اين بستگي دارد كه شما آسانسوري باشيد يا خير

با سلام

اینجانب جهت عضویت در سندیکای صنعت آسانسور و پله برقی با مشکل معرفی 3 شرکت عضو سندیکا روبرو هستم، شرکتهایی که با آنها کار میکردم به دلایل زیر و شاید دلایل دیگر جهت معرفی من به سندیکا تمایلی ندارند:

 • نصابشان را از دست میدهند
 • یک رقیب کاری برایشان ایجاد میشود

همکاران گرامی لطفا کمک کنید چطور می توانم این مشکل را حل کنم.

حق عضويت سنديكاي آسانسور و پله برقي ايران در سال نودو يك و دو پانصد هزار تومان مي باشد ولي براي اعضايي كه ميخواهند عضويت جديد داشته باشند  شوند وروديه تايين شده  مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان مي باشد

باسلام اگه ممکنه دوستان راهنمایی کنند که:من باسابقه 10سال نظام مهندسی در تاسیسات برقی وپایه یک میتونم بجای سابقه کار در عضویت سندیکا استفاده کنم البته علاوه بر نظارت اسانسور گواهینامه دوره اموزش نصب وراه اندازی اسانسور رو هم از ارمان فراز دارم .ممنون

سابقه مدير فني در سنديكا

با يد در يك شركت آسانسوري به مدت سه سال سابقه بيمه داشته باشيد يا اينكه جزو اعضائ هيئت مديره به مدت سه سال باشيد  

سلام آقای مسلم عمادین
بنده عضو هيئت مديره یک شرکتی می باشم ولی این شرکت نه عضو سندیکا هست نه مجوز داره
آیا سه سال سابقه هيئت مدیره این شرکت برای دریافت مجوز کفایت می کند؟

سلام

سابقه مدير فني با اين شرايطي كه مي فرماييد انجام ميشود فقط براي همان شركت و قبولي امتحاني كه در سنديكا براي مديران فني برگذار مي شود

باسلام خدمت همه دوستان

سابقه فقط و فقط به دو صورت محاسبه میشود :

بیمه تامین اجتماعی و یا عضو هیئت مدیره شرکت آسانسوری دارای پروانه طراحی و مونتاژ

والسلام

سلام

با توجه به اینکه برای عضویت در سندیکا کارت عضویت در اتاق بازرگانی الزامی هست می خواستم بدونم داشتن کارت بازرگانی مورد استفاده قرار نگیرد آیا برای فرد مالیات هم در نظر گرفته میشود؟ یا تا زمانی که کالای ترخیص کنید مالیات خورده نمیشه؟

باسلام

دوست عزیز عضویت در اتاق بازرگانی با کارت بازرگانی تفاوت دارد .

شما باید فقط امور مربوط به عضویت در اتاق را انجام دهید .

از مسئولین مربوطه در اتاق راهنمایی بگیرید .

با سلام و خسته نباشید

بنده چند تا از قطعات آسانسور مثل قلاب و کفشک و فلکه هرز گرد رو دارم تولید میکنم و میخواستم برای گرفتن استاندارد براشون اقدام کنم . بی زحمت راهنمایی بفرمایید و کوتاه ترین راه رو پیش روم بذارید. مرسی

 

سلام
به یک چیزه عجیبی برخوردم می خواستم ببینم کسی در این مورد اطلاعی داره:
یکی از دوستان من در استان ....... یک شرکت آسانسوری داره ثبت می کنه وقتی به آخر های کار رسیده اداره ثبت گفت باید مجوز داشته باشید تا شرکت به ثبت برسه یا نامه موقف از اداره وزارت و صنایع و معدن باید بیار تحویل اداره ثبت بدی تا شکرت آسانسور به ثبت برسه
کسی همچین چیزی شنیده بوده؟

با سلام

اداره ثبت زمانی مجوز می خواد که در اساسنامه شرکت کلمه تولید و ساخت آسانسور آمده باشه که در این صورت باید مجوز تاسیس شرکت را اداره صنایع و معادن صادر نماید

با سلام

برای ثبت شرکت آسانسوری در دوره قبلی هیئت مدیره زمان ریاست آقای مهندس منصوری و آقای مهندس رحمانی قوانین جدید کلیک خورد، چون در گذشته اداره  ثبت شرکتها  برای  کسانی که تخصص آسانسور نداشتند شرکت به ثبت می رساند، در صورتیکه آسانسور حرفه ای تخصصی است و باید حتما کسی که می خواهد در این رشته فعالیت کند، در این زمینه کار کرده باشد.

لذا در دوره مسئولیت نامبردگان فوق این تصمیم گرفته شد، اما چقدر پیشرفت کرده اطلاعات چندانی ندارم، ولی اگر این کار قطعیت داشته و سندیکا صحت فرد مورد نظر را برای ثبت شرکت آسانسوری تایید کند خیلی از مشکلاتی که امروزه آسانسوری های متخصص با آن مواجه هستند از بین می رود.

"عنوان این خبراز طرف آقای مهندس ابریشمی عضو هیئت مدیره سندیکای آسانسور در یکی از مجامع عادی سالیانه آسانسور و پله برقی ایران بود"

این نامه تایید رو باید از اداره وزارت و صنایع و معدن دریافت کرد

حالا اون اداره چه ملاکهای رو در نظر می گیره تا کسی رفت این نامه رو دریافت کنه؟

باسلام و احترام خدمت همکاران گرامی
گام اول با موفقیت برداشته شد !
بالاخره در تاریخ 28 مردادماه 92 موفق به امضای سوگند نامه شدم .
عضویت شرکت در سندیکا را به پرسنل شرکت تبریک میگویم .
باتشکر

با سلام

در صورت امکان لیست دارندگان پروانه طراحی ومونتاژ که توسط خود وزارت صنایع ومعادن انجام شده و در لیست صندیکا نمی باشد را اعلام بفرمایید . 

  بلاخره یک موضوع مطرح شد که بتوان به صورت واضح فواید عضویت در سندیکا یا اتحادیه یا موارد مشابه تشکل ها را دید 

سندیکا برای اعضاء خود لیستی تهیه کرده و آنها را به دودسته تقسیم کرده است 

1-کسانی که فقط عضویت سندیکا را دارند و فاقد پروانه طراحی و مونتاژ هستند

2- کسانی که دارای کارت عضویت و پروانه طراحی ومونتاژ هستند  

حال کسانی که عضو سندیکا که همان تشکل صنفی می باشد نیستند می بایستی خودشان به تنهایی به دیگران معرفی شوند و کسانی که عضو هستند علاوه بر اینکه خودشان معرفی میشوند تشکلشان نیز آنها را معرفی میکند 

مهمترین دلیل معرفی کردن آنها شناخت کامل از اعضا می باشد

با عرض سلام و خسته نباشيد به همه ى خانواده ارجمند و گرامی صنعت آسانسور

بنده به مدت ٤ سال در زمينه نصب آسانسور فعاليت داشتم و ادامه تحصيل دادم موفق به اخذ مدرك ليسانس در رشته الكترونيك شدم در حال حاضر مي خواهم دوره مديريت فنى را در دانشگاه دماوند براي اخذ مدرك مدير فنى بگذرونم. 

اين مدرك جهت سنديكا براى اخذ پروانه طراحى و مونتاژ كفايت نميكنه. سوال من از دوستان و همکاران اينه كه آيا بيمه حوادث به عنوان سابقه كار محسوب ميشود يا خير؟ چون شركتى كه برايش كار نصب را انجام ميدادم فقط بيمه حوادث را برايمان رد ميكرده

با تشكر از سايت بسيار خوبتون

سلام دوست عزیز

این بیمه حوادث که شما عنوان می کنید آیا اسم شما را مطرح کرده یا اینکه آن شرکت بیمه مسئولیت در مقابل کارکنان و کارگران خود انجام داده است که اگر به این صورت باشد بی نام است و شامل حال شما نمی شود و می بایستی در سازمان تامین اجتماعی سابقه باشد

با سلام
از دوستان و همکاران گرامی دو سوال داشتم
* اول اینکه با مدرک لیسانس برق که دارم و چندی قبل شرکتی آسانسوری ثبت کرد؟
آیا بعد از سه سال میتوانم مجوز طراحی بگیرم ؟
یعنی سه سال بعد از ثبت شرکت، آیا این مدت جزو سابقه محسوب میشه ؟

* * دوم اینکه خودم را میتوانم هم به عنوان مسئول فنی و هم به عنوان مدیر شرکت آسانسوری معرفی کرده؟
و از امتیاز جداگانه برخوردار شوم؟
با تشکر

سلام دوست عزیز

بله اگر به مدت سه سال عضو هیئت مدیره یک شرکت باشید می توانید بعد از سه سال با شرایط مدارکی که عنوان شده به عنوان مدیر فنی باشید در مورد لیسانس مرتبط و اینکه لیسانس برق مرتبط است را باید از سندیکای آسانسور بپرسید

دوم اینکه شما میتوانید هم مدیر عامل باشید هم مدیر فنی محدودیتی ندارد اگر هم داشته باشد باید در روزنامه رسمی تغییرات اعلام گردد، اینها مشکل نیست اصل موضوع باید درست باشد

باعرض سلام
شرکت اینجانب جهت اخذ پروانه طراحی و مونتاژ نیاز به استخدام فوری یک مدیر فنی با شرایط مندرج در سایت وزارت صنایع و معادن را دارد. در صورت تمایل به همکاری برای بنده از طریق تالار گفتگو سایت پارس لیفت پیام بگذارید تا اقدامات لازم جهت استخدام جنابعالی مبذول گردد.

آیا برای فروش قطعات آسانسور به شرکتهای طراح و مونتاژ آسانسور نیاز به دریافت مجوز طراحی و مونتاژ از سازمان صنایع و معادن هست.

اگر نیاز به مجوز هست چرا ؟ چون این کار نیاز به سرمایه دارد و یک کار تجاری است و اصلا بحث طراحی در آن وجود ندارد.

سلام من شرکت ثبت کردم و نیاز به یک مدیر فنی دارم آیا شما میتوانید به من معرفی کنید یا جایی هست که اشخاصی را معرفی کند

سلام

از شرکت آسانسور شایا خرید آسانسور داشته ایم نه تنها پول زیادی از ما دریافت نموده اند و آسانسور هم عادی کار نمیکند .

میخواستم بدونم تعرفه داره آسانسور یا خیر به ازاء هر طبقه نصب و یا سرویس چقد باید بدیم آیا برای 5 توقف ماهیانه 500 هزار باید پرداخت گردد ؟

 

 

 

خواهش میکنم راهنمایی کنید

 

با سلام

جناب آقای طبسی با تشکر از شما استاد عزیز من اکثر اوقات بیکاریم یه سر به سایت شما میزنم و همیشه ازش استفاده کردم و به کارم اومده، حالا می خواستم راهنماییم کنید

من و 2 برادرم در کرج تو کار آسانسور هستیم،خودم تازه شروع کردم اما برادرانم از سال 85 قبل و بعد خدمت مشغول به کار با شرکتهای مختلف هستند تا سال 90 یکیشون شراکتی با یه نفر شرکت به ثبت رسوندن و فعالند،اما امسال خودمون 3 نفره تصمیم به این کار گرفتیم وشرکت رو به ثبت رسوندیم در حال حاضرم فعالیت داریم وکار میگیریم و انجام میدیم اما برای گرفتن استاندارد مشکل داریم و مجبوریم زیاد هزینه کنیم در ضمن تا حالا هر جا کار کردیم  هیچ سابقه بیمه ای نداشیم  حالا میخوایم برای عضویت و پروانه اقدام کنیم اگه میشه راهنمایی کنید شاید شما ما رو زودتر به هدف مون برسونید با این شرایط که بزای عضویت و اخذ پروانه گذاشتن خیلی سخته به هدف رسیدن قانون ، ماده یا تبصرهای نیست که بتونم ازش استفاده کنیم ممنونم حمید.

 

 

با عرض سلام و خسته نباشید.

میخواستم بدونم رشته مرتبط جهت عضویت در سندیکای اسانسور چیست؟

من باید چه مدرک کاردانی یا کارشناسی داشته باشم؟

باسلام

دوست عزیز

مدارک مورد نیاز جهت مدیر فنی شامل رشته های :

 • رشته مکانیک
 • رشته متالوژی
 • رشته صنایع
 • و نهایتا" رشته آسانسور و .. مرتبط میباشد.

در اصطلاح ما میگوییم: رشته هایی که واحد مقاومت مصالح و استاتیک را پاس کرده باشند .

در مورد مقطع باید بگویم که بستگی به سابقه بیمه تامین اجتماعی با موضوع آسانسور و یا عضو هیئت مدیره شرکت آسانسوری بودن دارد.

مدارک و شرایط عضویت و گواهی طراحی مونتاژ در سایت سندیکا به آدرس iseei.net موجود میباشد.

سلام

دو سوال داشتم:

1- ایا این امکان وجود دارد که ابتدا شرکت را راه اندازی کنیم وپس از مدتی انرا به ثبت برسانیم؟

 

2- من چند سال است که به عنوان سرویس نگهدار اسانسور مشغول به کارم . ولی سابقه من در جایی ثبت نشده. برای جمع اوری سابقه ام چکار باید انجام بدهم؟      

  با تشکر

من هم چنین مشکلی رو دارم حتی امتحان تکنسین فنی هم دادم و قبول شدم واز سال 82 در زمینه آسانسور مشغولم به جز 2 سال سربازی ولی سابقه کار و فقط با داشتن بیمه میسنجن از وزارت صنایع و سندیکا میخوام که یه فکری به حال ما کند چون واسه مهر سندیکا کرج 2500000 تومان پول واسه مهر میخواد نون دونی باز کردن دیگه مهر زدن قانونی نیست ولی اینا با 2و نیم قانونیش کردن

سلام کاش شما می نوشتید چند سال سابقه داری تا میشد بهتر راهنمایی کرد ولی اگه از شرکتهایی که توش فعال بودی و عضو سندیکا هستن نامه بگیری که مثلا 7 سال باهاشون کار کردی مشکلت حل میشه.

به نظر من این شرایط طوری است که فقط شرکتهای قبلی میتونن کار کنن و یکی مثل من که در این زمینه تخصص دارم نمیتونم با این شرایط هیچ وقت پروانه طراحی مونتاژ بگیرم

با سلام , یه سوالی که خیلی ذهنم را مشغول کرده , ایا قانون صدور پروانه طراحی مونتاژ در کل ایران مگر یکی نیست ؟؟؟  مگر پروانه را سه ساله صادر نمی کنن ؟؟حالاچرا مسئولان عزیز وزارت صنایع اذربایجان شرقی شاخ در آوردن  و قانون خود مختار جدید طرح کرده اند و یکساله صادر می کنند ؟؟؟

با سلام ودرود فراوان خدمت دوستان وهمکاران عزیز

1-به نظر شما تست پاراشوت یک تست مخرب نیست؟

2-بهترین قسمت برای نصب فلکه هرزگرد؟؟ سمت کابین یا سمت وزنه تعادل؟کدوم مناسب تره؟

سلام.بله یه تست مخربه.ولی با توجه به حساسیت و وظیفه مهمش باید انجام بشه.و اگه ریلها به صورت محکمی نصب شده باشند اتفاق خاصی نمیفته.به نظر من بهترین قسمت برای نصب فلکه هرزگرد سمت کادر وزنست چون در موقع ترمز تکان کمتری حس میشه

با سلام

جهت مدیر فنی کارشناسی مرتبط ذکر شده من کارشناسی برق دارم ولی زیر نظر وزارت علوم نیست آیا مشکلی دارد

در دستور العمل هیچ بحثی از وزارت علوم نشده

با تشکر

سلام

جناب آقای طبسی و جناب اقای مسلم عمادین. در شهر های بزرگ بایدکسب مجوز از اتحادیه و اداره اصناف داشته باشیم.برای دریافت پروانه کسب کلیه موارد ذکر شده جهت پروانه طراحی و مونتاژ و همچنین کلیه امتحانات جهت مدیر فنی و تکنسین و همچنین امتحان اتاق اصناف انجام میشود.کسی که پروانه کسب نداشته باشدو عضو سندیکا باشد میتواندو دارای پروانه طراحی مونتاژ باشد استاندارد ایشان را با تاییدیه سندیکا میپذیرد ولی شرکتی که دارای پروانه کسب و هم چنین پروانه طراحی و مونتاز داشته باشد استاندارد نمیپذیرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!

سلام

ملاک اداره استاندارد برای تاییدیه و ثبت نام آسانسور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور است شما میتوانید بدون عضویت سندیکا پروانه طراحی و مونتاژ دریافت کنید به شرطی که امتیاز لازم را داشته باشید ولی موظف هستید پروانه کسب اخذ نمایید چرا که براساس قانون نظام صنفی برای انجام امور سرویس و نگهداری میبایستی پروانه کسب دریافت نمایید 

باسلام وخسته نباشی.
من چهارسال شرکت ثبتی دارم امابرای پروانه طراحی مونتاژاحتیاج به مدیر فنی باسابقه بیمه دارم .میشه راهنمایی بفرمایید

با عرض سلام خدمت اساتید و سروران

شایعاتی مبنی بر حذف سابقه بیمه داشتن جهت مدیر فنی بودن که از شرایط کسب پروانه طراحی و مونتاژ است به گوش میرسد و سابقه تاسیس شرکت می تواند به عنوان سابقه برای فرد مورد نظر مورد قبول قرار گیرد !!!!!

آیا واقعیت دارد یا خیر؟؟؟

سلام جناب مهندس طبسی من 7 سال سابقه ی کار برای شرکتی رو دارم که پرانه داره ولی متاسفانه بیمه  برای من ریخته نشده ایا میشه از این شرکت گواهی بگیرم برای سابقه ی کارم جهت اخذ پروانه ی طراحی؟ ممنون

 

با سلام خدمت گروه آسانسور و مدیریت سایت من مهندسی عمران دارم میخواستم بپرسم که برای تاسیس شرکت اسانسور خودم میتونیم با دوره آسانسور شرکت تاسیس کنم یا خیر ( به عنوان مدیر عامل)

 

با سلام

طبق قوانین و دستورالعمل جدید طراحی و مونتاژ اسانسور آیا مدیر فنی اگر عضو هیئت مدیره شرکت اسانسور باشد برای ایشان سابقه کار محسوب می شود یا فقط بیمه تامین اجتماعی ملاک سابقه است؟

بله عضویت در هیئت مدیره سابقه محسوب میشود

البته تمامی سوابق باید در شرکت آسانسور دارای پروانه طراحی و مونتاژ باشد، آن هم از زمان اخذ پروانه محاسبه میشود 

سلام بنده دارای مهندسی برق و ۶ ماه بیمه اسانسور دارم و میخام جهت تسریع در دریافت مدیر فنی رشته کارشناسی اسانسور بخونم ایا دوران تحصیل سابقه محسوب میشه و اینکه همزمان با تحصیل بیمه اسانسور رو هم ادامه میدم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید جناب طبسی و دوستان گزامی

سابقه تحصیل از زمان تحصیل در رشته آسانسور شروع میشود و الباقی آن تا سه سال سابقه در ادامه با واریز بیمه در شرکت آسانسوری دارای پروانه طراحی و مونتاژ محاسبه میشود 

با سلام

دارای لیسانس مکانیک با ۴سال سابقه بیمه هستم...میخوام اقدام کنم برای شرکت خودم مدیر فنی بشم...اما در یک شرکت پیمانکاری برق که زیر نظر شرکت توزیع برق میباشد امتیاز اور برای گرفتن گرید پیمانکاری که سازمان برنامه و بودجه مسئول دادن میباشد هستم...میخواستم بدونم چون تو اون شرکت مدرک و سابقم امتیاز اور برای گرید پیمانکاری میباشد مشکلی ایجاد میکنه برای مدیر فنی شدن در شرکت اسانسور خودم یا نه ارتباطی به همدیگر ندارن...ممنون میشم ازتون راهنمایی کنید

سلام

سوال شما هم مشاله سوال دوست دیگرمان است

سابقه بیمه باید در شرکت آسانسوری دارای پروانه طراحی و مونتاژ باشد و حتما باید نامتان  در لیست بیمه شرکت درج شده باشد نه جای دیگری 

 

سلام واحترام

یه سوال دارم شرایط کار یه شرکت طراحی و مونتاژ داخل استان خودش به چه شکله یعنی اگه مثلا یه شرکت که در مشهد مجوز گرفته ایا میتونه بدون داشتن مسئول فنی یا دفتر یا تکنیسین و.... در شهری مثل  نیشابور کار قبول کنه یا باید شعبه یا نمایندگی  تو نیشابور یا هر شهر دیکه استان خودش داشته باشه داشته باشه .

ایا قانونی هم براش تعریف شده یا دستورالعملی چیزی

ممنونم

سلام 

برای گرفتن استاندارد در استانی خارج از استان دارای پروانه حتما میبایستی تمام شرایط را برای نماینده خود داشته باشید 

البته این موضوع قابل بحث و گفتگو هست چرا که استاندارد در یک شرطی برای شرکتهایی که میخواهند در استان های دیگر تاییدیه بگیرند آورده:
"اگر شرکتی در همان استان سرویس و نگهداری شما را عهده دار باشد میتوانید تاییدیه بگیرید" در صورتی که بخواهیم به این موضوع دقت کنیم قانون نظام صنفی سرویس و نگهداری آسانسور را برای کسانی که پروانه کسب دارند مجاز دانسته که اگر بدین شکل باشد میتوان با داشتن جواز کسب در هر استان این امر را آسان تر کرد البته فهماندن این موضوع به مسئولین خیلی سخت است

باسلام .سئوالی داشتم. پسرم دارای مدرک مهندسی مکانیک بوده و مدت یکسال دوره آموزس فنی وحرفه ای آسانسور را طی کرده و در طول دوره آموزش حق بیمه آن توسط اداره کار واریز شده آیا مدت این آموزش جهت اخذ پروانه بعنوان کار مرتبط محسوب میشود؟

با سلام من 18 سال سن دارم  از دبیرستان رشته ی اسانسور و پله برقی رو خوندم و الان در دانشگاه برای فوق دیپلم همین رشته می خوانم. میخواسم بدونم برای ادامه ی این کار چی کار کنم . خودم کار نصب و سرویس  و انجام میده. برای شرکت اما بیمه نیسم ایا بیمه لازمه؟ لطفا کاملا مرا راهنمایی کنید 

سلام من 4 سال سابقه بیمه و  مدیر فنی شرکتم هستم برای کارشناسی ارشد چه رشته ای باید بخونم که مورد قبول سندیکا باشه 

 

 

سلام من مدیر فنی شرکتم هستم لیسانس مکانیک میخوام ارشد بخونم چه رشتهایی قابل قبول و سندیکا هست؟

افزودن دیدگاه

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
CAPTCHA
این سوال برای تشخیص کاربر واقعی از ربات های اسپمر می باشد.

لطفا عبارت هفتصد و نود و پنج را به عدد بنویسید.