متدولوژی فرایند نگری و ایمنی/ صنعت آسانسور و پله برقی

 
تاریخ انتشار: دوشنبه, 1394/04/08 - 01:00 توسط عرب عامری

برای شناخت ایمنی لازم است نا امنی (hazard) را بشناسیم. معمولا باید ورود به یک موضوع، سامان مند باشد. در مدارس از دوران ابتدایی اعمال باز و بسته را برای کودکانمان با مثالهای ساده ی ریاضی می آموزیم. از این دیدگاه، سامانه ایمنی یک سامانه بسته نیست، اما ما با وضع آئین نامه  های گوناگون سعی میکنیم آنرا به یک سامانه ی بسته نزدیک کنیم، مثال روشن  و مورد اشاره ی سامانه ایمنی آسانسور و پله برقی است که روز بروز با وضع استاندارد های جدید سامانه ایمنی را به حد بسته شدن نزدیک میکند. اما روند نزدیکی به ایمنی ایده آل امری نسبی است. در این مقاله سعی شده متدولوژی فرایند نگری و ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی بررسی گردد.

اگر تمام راه ها اندیشیده شود، می ماند مسئله زلزله و توان تخریب آن، پس برای شناخت ایمنی لازم است نا امنی (hazard) را بشناسیم.

از کجا شروع کنیم؟ معمولا باید ورود به یک موضوع سامان مند باشد. در مدارس از دوران ابتدایی اعمال باز و بسته را برای کودکانمان با مثالهای ساده ی ریاضی می آموزیم. از این دیدگاه سامانه ایمنی یک سامانه بسته نیست، اما ما با وضع آئین نامه های گوناگون سعی میکنیم آنرا به یک سامانه ی بسته نزدیک کنیم، مثال روشن و مورد اشاره ی سامانه ایمنی آسانسور و پله برقی است که روز بروز با وضع استاندارد های جدید سامانه ایمنی را به حد بسته شدن نزدیک میکند. اما روند نزدیکی به ایمنی ایده آل امری نسبی است. اگر تمام راه ها اندیشیده شود می ماند مسئله زلزله و توان تخریب آن، اگر زلزله ساختمان را تخریب کند آنگاه آسانسور ایمنی ندارد، همچنین پله برقی هم آسیب میبیند. پس نتیجه میگیریم سامانه ی ایمنی و نا امنی یک مجموعه واحداست که بطور کامل مشکل بتوان بر آن غلبه کرد اما با یک روند (process) رو به رشد میباشد یعنی پیوسته در اثر تلاش آگاهانه انسانها از دامنه ی نا امنی کاسته شده و به فضای ایمنی افزوده میشود.

روند ایمن سازی یک سیستم باز است ضمن اینکه همانطور که گفته شد یک فرایند روبرشد است. از این دو نتیجه مهم در میابیم که بحث ما کمک بزرگی به جامعه میکند که در امر ایمنی دچار خوش خیالی نشده، پیوسته حتی قبل از بیرون آمدن از منزل و بعد از آن نسبت به فضای زندگی خود نسبتا" امن یا تا حدی نا امن نگاه کنیم و آمادگی خود را برای روبرو شدن با هر نوع نا امنی حفظ کنیم.

نا امنی را چگونه طبقه بندی می کنیم؟

قبل از طبقه بندی نا امنی باید آنرا بشناسیم. شناخت نا امنی نیز نسبی است ما هنوز نتوانسته ایم فهرستی از نا امنی ها تهیه کنیم هر چند روند تهیه و شناخت نا امنی ها خیلی وقت است که شروع شده، اما همانطورکه گفته شد یک فرایند شناخت است که رو به توسعه و تکمیل می باشد، ولی کامل نشده و بعید است باین زودیها بشر بتواند به ایده آل آن برسد.

لازم بذکرست از فرایند صحبت کردیم، اصولا فرایند نگری (Process approach) نوعی کل نگریست اما این کل نگری ایستا نبوده و پدیده را در یک روند پویا مورد بررسی و مدیریت قرار میدهد. جهان از پدیده ها ی مادی و معنوی تشکیل شده که نیروهای داخلی آن پیوسته آنان را رو بجلو و در عین حال رشد خاص آن پدیده را سبب میشود.

رشد پدیده ها تحت تاثیر رشد پدیده های همسایه نیز میباشد، این رشد ممکن است مصنوعی و تحت تاثیر عوامل مادی و معنوی باشد که توسط انسان مهیا گردیده است. فرایند نگری ساخت و تکامل مصنوعی و طبیعی پدیده ها را در بعد زمان میبیند، وقتی پروژه ای فرایند ساخت و تولید را پشت سر گذاشت و به نقطه ی پایان رسید مرحله ی بهره برداری آغاز میشود. بدیگر سخن فرایند ساخت و نوزایی پایان یافته و فرایند تخریب و میرایی پروژه آغاز میشود. در طول ساخت پروژه، تحت تاثیر عوامل بیرونی و داخلی از جمله عوامل خطر ساز درونی و بیرونی قرار میگیرد که باکنترل آنها توسط مدیریت فرایند نگر بنحو مطلوب به لحاظ ایمنی و ساخت پیش میرود همانطور که دربالا گفته شد پس از تکمیل پروژه عملیات بهره برداری آغاز میشود که باز هم محصول تحت عوامل درونی و بیرونی مورد تخریب قرار میگیرد و بایستی توسط سامانه ترمیم، پیوسته ترمیم شود. سامانه ی ترمیم یا نگهداری و تعمیرات بلحاظ قرار گرفتن در بافت شهری در مجموعه ی مدیریت فرایند نگر شهری قرار میگیرد. این مدیریت طوری طراحی میشود که بلافاصله بصورت مستقیم یا غیر مستقیم فرایند نگهداری را کنترل میکند .بدین صورت که با اتکا بر مکانیزمهایی که دارد از میزان صلاحیت و مهارت تحویل گیرنده و بهره بردار مطلع میشود. مثلا ساختمان یک وزارتخانه توسط اداره ی ساختمان که سازمان مناسبی برایش تعریف شده تعمیر و نگهداری میشود و همینطور یک بیمارستان، اما منازل فاقد چنین دستگاهی میباشند و بخاطر استفاده ی خصوصی و نا آشنایی افراد از تعریف بهره برداری خصوصی دائما خود و همسایگان را مورد خطر و نا امنی قرار میدهند، خطر ناامنی معمولا افراد را بصورت فردی تهدید نمی کند، درست است که بیماری ابتدا از یک نفر شروع میشود ولی جان جامعه ی بشری را تهدید میکند، همینطورست:

 • انتشار یک گاز سمی
 • یا زلزله
 • آلوده شدن آب های زیر زمینی
 • ترکیدن یک کپسول می تواند جان بیشماری را تهدید کند اما اتفاقا ممکن است کسی موقع انفجار در نزدیکی آن نباشد همینطورست بریدن ترمز یک اتومبیل که با لقوه جان تعداد زیادی را تهدید میکند ولی ممکن است در آن موقع خاص افرادی در اطراف این اتومبیل نا امن نباشند پس معمولا خطرات و ناامنیها امری اجتماعی هستند که لازم ست جامعه در کنترل آن در بخشهایی که بهره برداران فاقد دانش و صلاحیت نگهداری هستند از طریق ارگانهایی که ایجاد میکند دخالت کند. می توان ناامنی را به طبیعی یا غیر طبیعی تقسیم کرد:
 • طبیعی: مانند طوفان سیل زلزله آتش فشان بیماری
 • غیر طبیعی : مثل تصادف .سقوط در اثر بی احتیاطی یا میتوان آن را به ناامنی مادی ومعنوی تقسیم کرد که کلیه حوادث طبیعی و غیر طبیعی مادی و بخشی از آنها معنوی یا روحی باشد. ممکن است نا امنی دارای خصلت دو گانه باشد مثلا هم طبیعی باشد و هم غیر طبیعی، مثلا طوفان موجب افتادن و سقوط کولر از روی ساختمان بروی پیادگان خیابان شود و نیز ناامنی شغلی بیماری روحی را منجر شود.

 

سقوط در اثر بی احتیاطی و افتادن اجسام در اثر طوفان www.parslift.com

سقوط در اثر بی احتیاطی

پس می تواند یک وضعیت بینابینی هم داشته باشد.

 • ناامنی غذایی که امنیت بشر را تهدید می کند.
 • یا بیماری که روز بروز نوع جدید آن یافته میشود نیز از اقسام دیگر تقسیم بندی ها هستند. می توان نا امنی را برسه یا حتی چهار قسمت از نظر قرار گرفتن نسبت سطح زمین طبقه بندی کرد.
 1. ناامنی های روی سطح زمین و دریاها
 2. ناامنی های هوایی
 3. ناامنی های زیر زمینی
 4. بطور کلی کلیه ناامنی ها ازدید مقوله ای معادل مقوله ی جبر و اختیار در فلسفه است.

چنانچه می دانیم هر چه دانش و مهارت بشر افزایش می یابد، اختیارش بر طبیعت ومشکلات بیشتر میشود. در مقوله امنیت و ناامنی نیز این چنین است هر چقدر دانش و مهارت علمی و فنی بشر افزایش می یابد خطرات بیشتری را مهار میکند.

یک اصل دیگر، هرگز امنیت مطلق وجود ندارد، امنیت نسبی است. در روند چاره اندیشی برای ناامنی و ایجاد ایمنی، خاطر جمعی برای جامعه ایجاد میشود. فقط این خاطر جمعی موقعی پایدار است که فرایند چاره اندیشی بموازات آن پویا و زنده باشد.

برای زندگی ابتدا بدن با قلب و مغز سالم مورد نیاز است و سپس انگیزه والا، امور آدمی فصلی و منقطع انجام نشود بهتر است.

سازمان زنده چگونه پایدار میشود؟

برمی گردیم بنوع نگرشمان به پدیده های زندگی، زندگی و جهان مملو از پدیده ها و خاصیت پدیده ها برای وجود داشتن تطور و پویایی است.

هر پدیده ی بزرگتر از مجموعه ی بهم بافته ی پدیده های کوچکتر تشکیل شده است. در ایجاد پدیده های مصنوعی باید بجوهر تطور آن توجه داشت اگر چاه را سر جای خودش حفر کنیم حتما آب خواهد داشت.

در ساختمان فقط آسانسور نیست که باید ایمنی داشته باشد خود ساختمان دائما تحت تاثیر گرانش زمین بمرکز آن کشیده میشود و خاک یا سفتی اش با آن مقابله میکند.

تکانه های کم نیرو مثل وزش باید ضربان ایجاد شده توسط وسایل و انسانها در ساختمان دائما در آن لرزش ایجاد میکند.

نیروی بیرونی هم همینطور و ارتعاش بزرگ زلزله و بمب بارانها و سقوط اجرام کیهانی آنرا تهدید میکند و ضمنا انواع خوردگی، پس می بینیم کل ساختمان از زمان ایجاد با انواع و اقسام عوامل در معرض تخریب تدریجی و ناگهانی قرار دارد. همینطور تمام تاسیسات که در آن نصب شده هر ساله اتفاقات زیادی از افتادن سنگها و لوازم داخل بالکن ها و ... موجب آسیب دیدن افراد میشود و همینطور تاسیسات داخل ساختمان که دائم دچار فرسودگی میشود و در پی آن خطر آفرین.

حال اگر ما تولید ساختمان را هدف و آن را یک فرایند ببینیم در اینصورت ایمنی و ناامنی از ابتدای آغاز آن با هم در کنار ما هستند می توانیم به فراخور برای هر قسمت دستور ایمنی تدوین کنیم که بصورت گسیخته در کارگاه ها اجرا شود ولی آیا این چاره کار است؟ اگر این آئینامه ها را جدا جدا تدوین کنیم و کسی آنرا بکار نبندد یا عامل و متولی نداشته باشد، فایده ای ندارد.

فرایند بهره برداری هر ساختمانی نیاز به یک متولی و مسئول اجراء دارد. این سازمان یا عامل بایستی یک خصلت پویا و دینامیک داشته باشد که توسط سازمان یا عامل بکار گرفته میشود.

سازمان با صلاحیت دارای باز خوردست که دائما رفتار سازمان را باهدف کنترل میکند این صلاحیت شامل دانستن آئین نامه ی ایمنی از محیط کلی کارگاه و از درب پروژه تا به آخر تولید را کنترل میکند.

در چارچوب آیین نامه های (این نوع صلاحیت )گفته میشود:

 • چه کسانی مجاز به تردد در کارگاه هستند؟
 • حتی مسیر این حرکت تعریف میشود.
 • کسیکه در پروژه سمتی ندارد در قرنطینه فیلتر میشود
 • و این سازمان با صلاحیت کلیه نیروهای ذخیره ی نا امن در محیط کار و اجسام معلق را بررسی و افراد را در مقابل خطرات آن ایمن می سازد.

سازمانی دارای صلاحیت است که دائما توسط مدیریت فرایند نگر خود مورد ارزیابی و توسعه قرار میگیرد، از این رو هیچ کارگاهی در هیچ زمانی نباید فاقد عامل و متولی دارای صلاحیت باشد.

تعریف قانونی متولی پروژه قبل از ساخت و چه بعد از ساختست که وظایف متولی از جمله تکلیف مقوله ی ایمنی را تعیین میکند.

 

متولی پروژه قبل و بعد از ساخت تکلیف مقوله ایمنی را تعیین می کند www.parslift.com

از وظایف مهم متولی پروژه، تعیین مقوله ایمنی در پروژه می باشد

در این شرایط است که مثلا میشود متولی را تحت یک قانون یا استاندارد مدیریتی قرارداده و وی را مکلف کرد که در طول فرایند شکل گیری و بهربرداری محصول از یک استاندارد فراگیر تبعیت کند.

آییننامه های خاص و جداگانه ای که بر حسب ضرورت در خصوص تحول و رشد پروژه تدوین شده را در داخل استانداردهای مدیریتی کلی مثل ایزوها جانمایی نمود و جاهای خالی را با فرایند آئینمند قانون پر کرد.

 • اگر کارگاه تعطیل میشود بایستی عامل دارای صلاحیت برای مدت توقف تعریف شود.
 • این عامل بایستی کلیه ناامنی ها را زیر نظر داشته باشد تا پروژه و افراد و اموال داخل آن دچار ناامنی نشده 
 • فرایند فرسودگی آن در مدت توقف موجب زایش خطر برای افرادیکه در اطراف آن مشغول هستند نگردد.

در کشور ماپس از آنکه فرایند پروژه که می تواند راه،آسفالت، جدول گذاری با ساختمان مسکونی و بیمارستان یا اداری باشد، تکمیل و آماده بهره برداری شد رها میشود.

مدیران ساختمان مسکونی اگر فاقد سامانه ی نگهداری استاندارد باشند بنابر دانش و سلیقه ی خود آن را اداره می کنند.

همانطور که در آن بخش از فرایند تولید پروژه ناامنی متولی داشت، بایستی در استارت نقطه بهره برداری متولی و ناظر بر ادامه کار ایمنی تعریف شود.

بیشتر خطرات برای ساکنان و استفاده کنندگان پس از نقطه ی بهره برداری آغاز میشود و اساسا پروژه و اجراء آن چه بهره برداری شوند و چه نشوند رو به فرسودگی گذاشته و خطرساز میشوند.

پروژه در صورت توقف در بهره برداری بایستی تعریفی از نگهبانان با صلاحیت داشته باشد مثلا یک نیروگاه هسته ای وقتی قرار است بهره برداری آن متوقف شود.نمی تواند به امان خدا رهاشود حتما بایستی یک دستگاه دارای صلاحیت کامل، آن را تا شروع مجدد نگهداری و حفاظت کند.

در صورت بهره برداری پروژه ها بهترین سر چشمه نظارت و چاره اندیشی حفظ توسعه ی ایمنی در حین بهره برداری تعیین ناظر از سوی شوارای محلی است. این شورا بایستی یک شورای چاره اندیش و جریان رو به توسعه باشد تا آن هم بنوبه ی خود ایمنی های حین بهره برداری را توسعه دهد و هم کلیه اجزاء ساختمانها از اسفالت پشت بام تا فیکس کردن سنگ های نما بایستی به دقت در دید ناظران صلاحیتدار شورا باشد.

این شورای قدرتمند بجای مدیر نگهداری و ایمنی هر ساختمان و تجهیز شهری جداگانه می تواند بطور یک کاسه در توسعه ی ایمنی شهر فعال باشد، خطر افتادن سنگ یا انفجار گاز ناشی از تخلف صاحب ساختمان در نصب غیر مجاز آن و خطر ریزش چاه و راه آب یک ضایعه شخصبی نیست بلکه پیامد آن گریبانگیر بخش زیادی در خارج ساختمان و محله میشود لذا ناظر شورای محلات این وظیفه را بعده گرفته حداقل باید صلاحیت تعمیر و تعمیر کاران را کنترل نموده و انتقادات را جمع بندی کرده و با ارگانهای ایمن پیشه مثل:

 • آتش نشانی 
 • بهداری و
 • سایر ارگانهایی که در جهت ایمنی و کاستن ناامنی شهروندان فعالیت میکند رابطه داشته باشد.

نوعی از این روش در کشورهای اروپایی مرسوم است. واقعیت اینجایست که ما به ایمنی و ناامنی بصورت فرایند نگاه نمیکنیم. همانطور که زندگی اطرافیانمان را فرایند نمی بینم در حالیکه فرزندان و اطرافیان ما دارند در کنار ما در یک فرایند لحظه به لحظه زندگی می کنند ما به آینده ی آنان بصورت یک نقطه در دور دست می اندیشیم و زندگی سرشار از زیبایی کنونی آنان را نمی بینیم. این نوع نگرش را در همه ی زمینه ها باید از خودمان دور کنیم. آسانسور و پله برقی فقط یکی از تجهیزات داخل این فرایند است.

به ایمنی فرایند زندگیمان بیندیشیم ، نه به ایمنی تجهیزات بطور جدا جدا.

خطرات آسانسور و پله برقی ممکن است در طول فرایند پروژه پیش بیاید. قبل از اینکه قرار داد نصب با شرکت آسانسور و پله برقی منعقد یا ایجاد میشود، حفظ ایمنی آن با شرکت صاحب صلاحیت کل پروژه است که در ایران امر داشتن صلاحیت بندرت اتفاق می افتد از این رو شاهد سقوط افراد در چاه آسانسور قبل از انعقاد قرارداد با شرکت آسانسوری بوده ایم.

دومین اتفاق بعد از قرارداد با شرکت آسانسوری است که معمولا بعضی از شرکتهای آسانسوری در حال حاضر فاقد صلاحیت، حتی فاقد صلاحیت فنی هستند چون هیچ آموزشی در زمینه ی فنی و ایمنی نمی بینند.

بیشتر مهارت های تجربی آنان طبقه بندی نشده و ناقص است. ضمنا در این وضعیت اگر کارفرمای کل پروژه صلاحیت داشته باشد حتما سعی خواهد کرد که شرکت یا فرد آسانسوری را مجبور به رعایت قواعد و ائیننامه های ایمنی نماید، زیرا مسئولیت شرکت آسانسور و پله برقی و یا فرد آسانسوری اگر بکار خود وارد باشد یا نباشد تحت مسئولیت شرکت بالاتر و صاحب کل پروژه میباشد.

هر دو شرکت بظاهرصالح ولی در اصل فاقد صلاحیت محیط کار را برای خود و دیگران نا امن میکنند.

آسانسور با این وضع در یک فضای ناامن نصب وتحویل میشود. تنها زمانیکه کارشناس استاندارد و ایمنی حضور دارد عناصری از ایمنی مراعات میشود و بارفتن ایشان دوباره ناامنی محیط آسانسور و پله برقی برمیگردد.

معمولا قبل از نصب آسانسور و پله برقی و حضور قانونی و فیزیکی شرکت فوق، افراد پروژه و عوامل استفاده کننده از فضای مجاور چاه آسانسور و پلکان برقی در معرض خطرهستند.

پس از تایید معمولا شرکت آسانسور و پله برقی مسئولیت نگهداری را بعهده میگیرد که فاقد آموزش لازم در زمینه ی ایمنی و نگهداری است، در صورتیکه شرکت نصب کننده ی آسانسور و پله برقی باید صلاحیت نصب و نگهداری آسانسور را داشته باشد.

 • صلاحیت و مهارت نصب شامل صلاحیت نگهداری نمیشود.
 • صلاحیت و مهارت نگهداری بسیار پیچیده تر از مهارت نصب است تا آنجاییکه اطلاع دارم در ایران بجز معدودی هیچ شرکت یا فردی صلاحیت نگهداری را ندارد و همین بی صلاحیتی ها هستند که به دستگاه صدمه زده و باعث این همه حوادث حین بهره برداری آسانسور و پله برقی میشوند.

تصور استفاده کنندگان اینگونه است که کسانیکه آسانسور با پله برقی یا هر دستگاه دیگری را نصب میکنند در نگهداری و رفع خرابی آنها مهارت دارند، درست برعکس مهارت نصب، ربطی به مهارت نگهداری و تعمیر ندارد.

در کشور ماضمن اینکه بایستی صنف آسانسور و پله برقی در بالا بردن مهارت عملی و فنی اعضاء آن، آموزش موارد ایمنی به متولیان فرایند، در کنترل آموزش صاحبان و مجریان کارگاهها مصرا خواستار بالا بردن مهارت ایمنی آنان باشند.

به شرکتها در خصوص رعایت ایمنی و اصول عملی نگهداری کمک کنند و در این زمینه به آنان گواهی صلاحیت واگذار نمایند.

 • سندیکای آسانسور و پله برقی
 • دانشگاههای آسانسور 
 • شرکتهای عضو بایستی با هم در زمینه برقراری ایمنی نسبی اقدام کنند.

یک شرکت آسانسوری با داشتن تمام صلاحیت های قانونی تنها می تواند در یک بخش کوچک یک پروژه فعالیت داشته باشد.

 

وظیفه تدوین و آموزش ایمنی صنعت آسانسور به عهده سندیکا، دانشگاه آسانسور، استاندارد و www.parslift.com

مقوله آموزش و تدوین ایمنی آسانسور و پله برقی به عهده متولیان این صنعت می باشد

 

چنانچه پروژه ای فاقد مسئول حقیقی یا حقوقی دارای تمام صلاحیت ها باشد، بهتر است شرکت آسانسوری شروع بکار نکند، زیرا کنترل ایمنی خارج از چاه آسانسور مربوط به شرکت جزء نیست و در صورت وقوع حادثه کسی براحتی مسئولیت آن را نمی پذیرد. اساسا در اینگونه موارد از وظایف شرکت آسانسوریست که کار نصب یا تعمیرات را شروع نکرده و یا در حین کار چنانچه مسئولیت یا صلاحیت شرکت مادر قطع شود، کار نصب آسانسور یا پله برقی را متوقف نماید.

با توجه بمقدمه ی مقاله و نیز شرحی که دربالا داده شد بطور خلاصه باید گفت در تضمین کاهش خطرات پروزه ها بایستی با دید فرایند نگری بیوقفه به ایمنی در فرایند تولید ساختمان و محصول نگریست، این فرایند در تعطیلی کارگاه تولید محصول و ساختمان نباید تعطیل شود، بلکه با مضمون جدید که خاص توقف کارگاهست در مقوله ی نگهداری و تعمیر دستگاه نت شهری یا منطقه ای دیده شده و متولی آن با توجه به شرایط جدید قانونا از طرف نماینده ی جامعه تعیین شود (تعطیلی کارگاههای ساختمانی بهر دلیل با تاور کرینهای تحت فشار و در حال فرسایش رها شده را هر روز میبینیم که درحال فرسایش بوده و معمولا بروی انسانها و دارایی ها و اموال سقوط میکنند) چون مقوله ی ایمنی در بافت شهری و منطقه ای یک امر اجتماعی است روند حفظ ایمنی در دو مسیر جریان میابد بهره بردار دولت یا یک سازمانیست که برای بهره برداری دارای ارگانی استاندارد و راعی آیینامه های ایمنیست که توسط نماینده ی جامعه فقط صلاحیتش از روی اسناد کنترل میشود. یا بهره برداران افراد معمولی فاقد دانش حفظ ایمنی و صلاحیت در روند بهره برداری میباشند و مضافا اینکه تعریفی از دامنه اختیار استفاده ی خصوصی از اموال خود را نداشته باشند.

این ساختمانها بایستی تحت نظارت دائمی و فرایندی نماینده جامعه مورد بهره برداری قرار گیرند.

این نماینده میتواند ناظران مستقر در نواحی شهرداریها باشند، لازم نیست این ناظران درگیر مستقیم امور ایمنی و نگهداری شوند، بلکه روند نگهداری و حفظ ایمنی از طریق کنترل مدیریتی اسناد مدارک امکان پذیرست .

منابع:

1-استاندارد(iso9001) درباب مدیریت فرایند نگر

2-دیلکتیک یا سیر جدالی وجامعه شناسی .ژرژ گورویچ استاد دانشگاه سوربن1965-1894 ترجمه ی حسن حبیبی شرکت سهامی انتشارتهران 1351( مرکز بررسیهای اسلامی قم)

سلام دوستان عزیز 

 

از چاپ مقاله ی فرایند نگری در ایمنی کمال امتنان را دارم 

 

این مقاله با استفاده از فرایندنگری سعی دارد مسئول دایمی یک پروژه را معرفی کرده و از کانال ایشان امر ایمنی را سامان ببخشد.

ضمن تشکر از شما، از همکاران گرامی میخواهم کاستی آنرا گوشزد بفرمایند، سپاسگزار خواهم بود

 

با تشکر کرم عرب عامری

سلام- چقدر خوشحال شدم  مقاله تونو دیدم- واقعن مثل شما کم داریم خداوند بهتون سلامتی بده تا همه از دانش پربارتون استفاده کنیم- امیدوارم مطالب بیشتری از شما داشته باشیم و بهره ببریم- بازم ممنون

افزودن دیدگاه

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
CAPTCHA
این سوال برای تشخیص کاربر واقعی از ربات های اسپمر می باشد.

لطفا حاصل جمع عدد بیست با عدد چهل را به عدد بنویسید.