تاریخچه بازرسی فنی آسانسور

 
تاریخ انتشار: یکشنبه, 1392/04/16 - 17:38 توسط تبريزي

در این مقاله به بررسی تاریخچه بازرسی آسانسور در ایران پرداخته شده و روند پیشرفت استاندارد آسانسور و افراد حقیقی و حقوقی تاثیر گزار در این روند نقش داشته به اختصار معرفی گردیده اند.

این مقاله براساس مدارک وتحقیقات نویسنده تهیه شده است ممکن است بعضی از اسامی و بعضی از تاریخ ها دارای ایراداتی باشد امیدوارم خوانندگانی که اطلاعات موثقی در این زمینه دارند در رفع ایرادات و اشکالات احتمالی این مقاله نویسنده را یاری نمایند.

همواره هر پیدایش رخداد در جهان هستی دارای پیشینه تاریخی است و دانستن این پیشینه باعث پیشرفت در ادامه روند راه رخداد می شود به طوریکه امروز تحولات و پیشرفت تکنولوزی جهان خود مرهون تلاش دانشمندان گذشته است.

امیدوارم کسانی در آینده به صنعت آسانسور می آیند به ویژه بازرسی فنی آسانسور راه پیدا می کنند با خواندن این مطالب و بهره گرفتن از اقدامات گذشتگان بتوانند وضعیت بهتری در کیفیت آسانسورهای منصوبه کشور فراهم کنند.

قسمت اول: پیدایش بازرسی آسانسور

در سال 74 مرحوم مهندس سادات بعدازجلسه ای درشرکت بازرسی iti (بازرسی فنی پتروشیمی) به علت عمل نکردن شالتر حد آسانسور حدود نیمی ساعت به همراه مدیران خود در آسانسور این شرکت بازرسی وابسته به وزارت نفت محبوس میشوند. که پس از این جریان از مدیران وقت سازمان استاندارد باجلسه فوری خواستار تدوین استاندارد آسانسور و اجرای این استاندارد به صورت اجباری میشود.

درسال 1377 شرکت بازرسی وکیفیت استاندارد ایران بانوشتن پیشنویسی از استاندارد آسانسور با استفاده از مدارک علمی واستاندارد معتبراروپایی برای اولین درکشور درسطح استان تهران، بازرسی آسانسور به صورت استاندارد آسانسور به مرحله اجرامیگذارد هرچندکه این عملیات زیر نظر مستقیم این شرکت انجام وتاییدیه این شرکت مستقیما به شهرداری جهت امور پایان کار ساختمان ارسال میشد. این بازرسی آسانسور به ویرایش یک استاندارد معروف شد.

در ابتدای راه مهندس داریوش منصور و عامری واحد بازرسی آسانسور با مدیریت مهندس حیدر زارع پور در شرکت بازرسی وکیفیت ایران را پایه گزاری کردند پس از دو ماه مهندس سید مسعود کاظمی به این تیم بازرسی ا و مهندس حقانی، شهریارعطاریان و بهنام جلالی پس از مهندس مسعود کاظمی به این مجموعه اضافه شدند.

مهندس منصورمدتی از بازرسی آسانسور جداشد ولی بعد از مدتی به بازرسی آسانسور بازگشت در ادامه خواهید خواند که مهندس منصور در چه مرحله ای به بازرسی آسانسور بر می گردد.

علاوه بر نامبردگان در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد با توجه اینکه صدور پایانکار آسانسور منوط به ارائه گواهی تایید استاندارد آسانسور بود و تنها شرکت بازرسی آسانسور بود. بنابراین بایدتعداد بازرسان آسانسور افزایش پیدا میکرد. در مقطعی تعداد بازرسان این شرکت به حدود 20 نفر هم رسید.

پس ازآنکه درسطح شهر تهران بازرسی آسانسور طبق ویرایش اولیه استاندارد ادامه پیدا کرد، درسال 1380 ویرایش دومی از استاندارد آسانسور توسط کارشناسان شرکت بازرسی استانداردکیفیت ایران تدوین شد که تا سال 1382 طبق این  استاندارد بازرسی آسانسور صورت میگرفت.

قسمت دوم: تدوین استاندارد ملی

اما در آذر سال 1381 مهمترین اتفاقی که رخ داد تدوین استاندارد آسانسور به صورت ملی باشماره 1-6303 بود که با عنوان مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور تدوین گردید.

که قسمت اول آن مربوط به اسانسورهای برقی در همین سال به پایان رسید که درتدوین این استاندارد افراد زیر به عنوان اعضاء تدوین نقش داشتند:

 • احمداصل حداد رییس کمیسیون تدوین استاندارد
 • زنده یاد پرویزآزرمان
 • محمدسعیداسلامی
 • شهرام بهروز
 • سیاوش پهلوانی
 • زهرارحمتیان
 • حیدرزارعپور
 • سحرشادمند
 • حسن صدرایی شاملو
 • کریم نژاد
 • موسی نظربیگی
 • صدیقه میرابوطالبی دبیر استاندارد آسانسور ملی به شماره 6303-1

 

پس ازآن قرارشدکه کلیه ساختمانهایی که پروانه ساختمانی شان بعدازسال 1382 درسطح کشوراست، طبق این استاندارد ملی بازرسی شودکه تصویب شورایعالی استاندارد رسید.

اما درعمل مشخص شدکه باتوجه به عدم آگاهی نصابان آسانسورکه متاسفانه همچنان ادامه دارد امکان اجرای کامل استاندارد ودرنهایت تاییدآسانسورمنصوبه درکشور به راحتی وجود ندارد.

در روز 15 مرداد سال 83 جلسه ای باحضورکارشناسان ومسئولان موسسه استاندارد تشکیل شدکه درآن قرارشدکه دریک بازه زمانی 79 بند از بندهای استاندارد مربوطه به درشهرستانهای بجز تهران وکرج به عنوان تخفیف درشهرستانها درنظر گرفته شود.

در ابتدا قرار بود از سال 85 برمنبای پروانه ساختمانی استاندارد ملی در کل کشور اجباری شود اما به علت ضعف نصابان آسانسور در ابتدا شهرستانهای استان تهران، اصفهان، قم، قزوین، همدان و سمنان و شهرهای استان خوزستان اجرای کامل استاندارد ملی آسانسور به شماره 1-6303 در سال 85 برمبنا ی پروانه ساختمانی و مشهد و شیراز از سال 87 برمبنا ی پروانه ساختمانی و از کل کشور سال 89 بر مبنای پروانه ساختمانی اجباری گردید.

قسمت سوم شرکت iei

پس از آنکه شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران به عنوان اولین شرکت بازرسی مجوز بازرسی اسانسور اخذکرد، دوشرکت نیز به نام بازرسی مهندسی ایران (iei) و شرکت بین المللی بازرسی بهستون صنعت نوین درخواست اخذ مجوز بازرسی ازسازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کردند.

تقریباً درخواست هردو شرکت همزمان بود ولی هردوشرکت برای اخذ این مجوز بسیار سختی کشیده و مراحل فراوانی را طی کرد که حتی شرکت بهستون چند روز قبل از آنکه گواهی شان صادر شود رسما اقدام به تبلیغ بازرسی اسانسور کردکه صدور گواهی بازرسی آسانسور این شرکت یکسال به تعویق افتاد.

اما به هرحال درسال 83 شرکت بازرسی مهندسی ایران موفق به اخذ گواهی بازرسی  آسانسور شد که در ابتدا راه مهندس حقانی پایه گزارآن بود. حقانی برای آنکه بارعلمی و فنی شرکت را بالا ببرد، احسان شمسی راکه سابقه کارهای نظارتی در پروژههای مختلف داشت را در این مجموعه به عنوان رییس بازرسی شرکت بازرسی مهندسی ایران افزود که میتوان به بازرسان شاخص این مجموعه ولی سردهنه، اخوان،مهدی براتی، مهندس عبادی به عنوان خروجی این مجموعه اشاره کرد.

قسمت چهارم: شرکت بهستون

همانطورکه قبلا گفته شد شرکت بهستون صنعت نوین اقدامات لازم راجهت اخذگواهی بازرسی آسانسورهمانزمان باشرکت بازرسی مهندسی ایران انجام داد، اماعجله درتبلیغ این شرکت باعث شدکه گواهی این شرکت یکسال دیرتر از شرکت بازرسی مهندسی ایران درروز 23 اسفند 84 صادر شود.

درابتدا کار مهندس تبریزی اقدامات اولیه لازم جهت تهیه مدارک بازرسی انجام داد، تا آنکه مهندس منصورباردیگر به بازرسی آسانسور برگشت به عنوان مدیر بازرسی آسانسور شرکت بهستون صنعت نوین مشغول به کارشد. حضور مهندس منصور تا سال 88 دراین شرکت ادامه داشت که مهندس منصور در آذر ماه آن سال به شرکت iei بازرسی مهندسی ایران رفت و جایگزین مهندس احسان شمسی شد و در ادامه خواهید خواند که مهندس شمسی در ادامه راه بازرسی آسانسور چه نقشی دارد.

متاسفانه حواشی شرکت بهستون صنعت نوین بسیار زیاد بود که نهایتا درسال 89 با حکم سازمان استاندارد مجوز این شرکت باطل شد. از خروجی این مجموعه می توان به بارزسانی مثل مهندس ایمان ادیب پور و مهندس مهدی کلهری و غیره اشاره کرد.

قسمت پنجم: مجوز استانی بازرسی

پس ازانکه سه شرکت بازرسی مجوز بازرسی آسانسوررادرسطح کشور اخذ کردند درسال 87 اتفاق  جالبی افتاد و آن این بودکه مجوز بازرسی آسانسور برای شرکتهای بازرسی دیگرکشوری صادرنشد بلکه شرکتها یی که موفق به گواهی بازرسی آسانسورشدند ومجوز شان دارای محدودیت استانی بودکه درآن سال چهار شرکت موفق به اخذ گواهی بازرسی، فنی آسانسورشدند که عبارت بودند از:

 1. شرکت بازرسی مهندسی اندیشه
 2. شرکت نوآوران کیفیت پارس
 3. شرکت معیارگسترصدر
 4. شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد

که سه شرکت اول نامبرده فقط مجوز بازرسی آسانسور درسطح استان تهران را اخذ کردند و شرکت بازرسی بخرد توانست گواهی خود درچهار استان همجوار تهران یعنی استانهای قم، قزوین، سمنان و مرکزی دارای اعتبار ببیند که البته بعد ازیکسال موفق به اخذ مجوز بازرسی در سطح استان تهران نیز شد.

قسمت ششم: افراد تاثیر گزار با مجوز استانی

شرکت بازرسی مهندسی اندیشه در ابتدا راه کارش در بازرسی آسانسور با مدیریت مهندس حقانی آغاز کرد، حقانی برای جذب مشتری چند بازرس از بازرسان شرکت بازرسی مهندسی ایرانiei به شرکت بازرسی مهندسی اندیشه آورد.

شرکت بازرسی نوآوران کیفیت پارس بازرسی آسانسورش با مدیریت مهندس معصومی  آغاز کرد  ولی بر خلاف حقانی ترجیح داد از بازرسان جدید در سیستم بازرسی  آسانسور این شرکت استفاده کند. که از بازرسان قوی و سرشناس این مجموعه می توان به مهندس کاسبی اشاره کرد.

شرکت بازرسی معیار گستر صدر ، شرکت تعاونی است که سهامش به صورت تعاونی بین کارمندان سازمان استاندارد تقسیم شده عملا تا از قبل تقسیم کار بازرسی بصورت اینرنتی فعالیت چندانی در بازرسی آسانسور نداشت.

شرکت بازرسی بین المللی بخرد در ابتدا کارش زمانی مجوز بازرسی آسانسورچهار استان همجوار استان تهران داشت مهندس عبادی عهده دار سرپرستی بازرسی آسانسور این شرکت شد وپس از آنکه موفق به اخذ مجوز استان تهران شد، کم کم بازرسان شرکت بهستون صنعت نوین به این مجموعه اضافه شدند.

قسمت هفتم صدور سه مجوز دیگر بازرسی آسانسور

در بهمن سال88  شرکت بخرد توانست مجوز بازرسی آسانسور استان تهران را به دامنه کاری اش اضافه کند. شرکت SGS موفق به اخذ گواهی بازرسی آسانسور در استانهای تهران، اصفهان، خراسان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، خوزستان در بهمن سال 88 شد.

مهندس احسان شمسی مدیریت واحد بازرسی آسانسور این شرکت را از ابتدا اخذ مجوز تا سال 89 عهده دار بود حضور ش باعث شد که اکثر بازرسان شرکت بازرسی مهندسی ایران IEI به شرکتSGS  آمدند و در ادامه راه مهندس ادیب پور از بازرسان بهستون صنعت نوین به مجموعه  SGS اضافه شد.

شرکت تکین کو موفق به اخذ گواهی بازرسی آسانسور در بهمن ماه سال8 8 درسطح استانهای تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان غربی شد.


قسمت هشتم: اداره کل استاندارد تهران سه بازرس را محروم کرد

در سال 89 رقابت ناسالم و هرج ومرج فراوانی در بازرسی آسانسور در سطح استان تهران ایجاد شد به طوری که در ارزیابی اداره کل استاندارد تهران از بازرسان ، سه بازرس آسانسور محروم شدند.

دلایل محرومیت بازرسان متخلف

 • در ازریابی یکی از بازرسان از سوی اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان تهران به علت تخلف  در بازرسی یک سال محروم کرد.
 • محرومیت بازرس دوم: در پی گزارش شرکت SGS منبی بر تخلف بازرسش ، دومین بازرس محروم از سو ی استان تهران شد
 • محرومیت سومین بازرس: دخالت در مهر فروشی شرکتهای نصاب و عدم رعایت استاندارد 17020 و عدم اصل بی طرفی در بازرسی عامل محرومیت سومین بازرس شد .

قسمت نهم : رقابت ناسالم و اینترنتی شدن بازرسی آسانسور

تعدد شرکت های بازرسی که مجوز بازرسی آسانسور داشتند باعث شد که شرکتهای بازرسی آسانسور داشتند برای جذب مشتری دست به رقابت ناسالم بزنند که این موضوع باعث شد اداره کل استاندارد و تحقیقات استان برای حل این موضوع تصمیم گرفت و نظارت بیشتر کارهای بازرسی آسانسور راسا خود بازرسی آسانسور را بین شرکتهای بازرسی تقسیم تا کیفیت بازرسی نیز  بالا رود.

برای انجام این کار و تسریع در امور بازرسی آسانسور ثبت نام بازرسی آسانسور از تاریخ 15/11/89 از طریق پایگاه مجازی اداره کل استاندارد اانجام می شود. پس از آن اداره  استاندارد استان تهران بر اساس امکانات شرکتهای بازرسی، کارهای بازرسی بین شرکتها میکند.

سایر استانهایی که نیز تقسیم کار بازرسی آسانسور انجام می دهند، استان فارس، سمنان، قزوین، آذربایجان شرقی اردبیل و البرز هستند. و بزودی هم قرار است که تقسیم کار بازرسی آسانسور بین شرکت بازرسی آسانسور در کل کشور اجرایی شود.

با سلام خدمت جناب آقای تبریزی

ضمن احترام و ادب خدمت عزیز برزگوار . 3 پرسش خدمتتان دارم . بذل محبت میفرمایید اگر پاسخگوی آن باشید

1- وزن هر متر سیم بکسل نمره 6.5 چه مقدار میباشد .

2- کمترین نیروی گسیختگی سیم بکسل نمره 6.5 جند نیوتن میباشد .

3- آیا دریافت محاسبات مربوط به سیم بکسل نمره 6.5 امکان پذیر میباشد .

اسباب زحمت میباشد، با تشکر از بزرگواری شما عزیز .

موفق باشید

با سلام

احتراما به استحضار میرساند که اینجانب با آقایان عامری و منصور بعد از دو ماه شروع بکار کرده ام و آقایان جلالی و حقانی و عطاریان به ترتیب یکماه /یکسال/یکسال و نیم بعد ملحق شده اند.

حتی آقای حقانی با موارد بازرسی توسط اینجانب آشنا شدند و شروع کار آموزش و ابداع بسیاری از روشهای تست توسط اینجانب صورت گرفته است.

لازم بذکر است که اموزش بعضی دوستان اشاره شده و تدوین و اجرای بسیاری از روشهای تست اسانسور که امروزه مرسوم است توسط اینجانب انجام شده و همچنین بعنوان مسِِئول نظارت بر مقالات فنی در مجله تکنولوژی اسانسور و سالها بازرسی وهمکاری با شرکتهای مختلف در زمینه نصب و ساخت تجهیزات اسانسور بعنوان اولین بازرس استخدامیه رسمی دولتی در ایران در این تاریخچه نادیده گرفته شده ام، که ازین بابت گله ای ندارم فقط درصورت امکان میخواستم بدانم که این اطلاعات از کدام منبع یا توسط چه کسی به شما داده شده است.قبلا از جنابعالی سپاسگذارم.

با تشکر

سید مسعود کاظمی

همانطور که گفته شد این مقاله بر اساس تحقیقات شخصی خودم تهیه گردیده و در ابتدا مقاله عنوان شده ممکن است بعضی از اسامی و تاریخ ها دارای ایراداتی باشد و از افراد مانند شما که همانطور سوابق خود را اعلام کردید خواسته شده که رفع ایرادات احتمالی من را کمک کنید . خواهشمند م اگر اطلاعات تکمیلی در زمینه پیشینه بازرسی آسانسور دارید و معرفی افرادی  که در روند بازرسی آسانسور تاثیرگزار بوده جهت اصلاح مقاله من را یاری فرمایید.

با سلام اصلاحاتی با توجه به مقاله اولیه عرض می نمایم که ازین قرار می باشد بدین ترتیب که جناب اقای زارع پور از ابتدا بعنوان مدیر بازرسی و اقایان منصور و عامری بعنوان بازرس شروع بکار نمودند که پس از چند ماه در زمانیکه مهندس منصور برای ماموریتی چند ماهه عازم خارج از کشور شدند بنده به اقای عامری ملحق شدم و در زمان کوتاهی پس از من مهندس جلالی و حدود یکسال بعد مهندس عطاریان و پس از ایشان اقای حقانی مشغول بکار شدند.

در سالهای بعداز ان بود که بسرعت تعداد بازرسان افزایش یافت.مهندس منصور هم در سال 77 پس از بازگشت از ماموریت مجددا مدتی در کنار اقای عامری و بنده و اقای جلالی در این واحدمشغول بکارشدند تا اینکه بعنوان مدیر واحد ارزشیابی خودرو به این واحد  منتقل شدند.

اما همکاران به ترتیب کار و روش تست و مراحل کار را از بازرس ماقبل یا با سابقه تر خود فرا گرفته اند ولی  در ادامه با مطالعه و پیگیری و تلاش خود توانسته اند به یک بازرس خوب و مفید یا غیر از ان تبدیل شوند و ازین بابت بنده مفتخر هستم اگر سهم کوچکی در اموزش دیگر بازرسان یا ابداع  بعضی روشهای تست داشته ام و همواره بر این عقیده بوده وهستم که کار در صنعت اسانسور وخصوصا بازرسی ان انتها نداشته و بنده در مدت ده سال کار بازرسی در این واحد همواره یاد گرفته و تجربه اندوخته ام.

با تشکر از جنابعالی
سید مسعود کاظمی

با سلام

در متن بالا اسم مهندس براتی از بازرسان iei  سعید قید شده که نام صحیح وی مهدی می باشد،سعید برادرآقای مهندس مهدی براتی است که بازرس شرکت تکین کو است

جناب اقای مهندس تبریزی

پس از انتشار این مقاله تغییراتی بسیار در شرکتها به ویژه در بحث نیروی انسانی اتفاق افتاده است در صورت امکان در این مقاله تغییرات اطلاع رسانی کنید و همچنین شرکت های بازرسی شهرستان های دیگر را برای ما معرفی کنید

با سلام

دوست عزیز به طور قطع تغییرات به وجود آمده در شرکتهای بازرسی آسانسور در طول زمان در ویرایش بعدی این مقاله لحاظ و به زودی این مقاله نیز به روز خواهد شد.

مقاله ای تحت عنوان بازرسی فنی آسانسور، گذشته، حال و دور نمای آینده با قلم یکی از افراد سرشناس صنعت آسانسور به چاپ رسیده و دارای محتوایی خیلی نزدیک به مقاله تاریخچه بارزسی آسانسور می باشد و حتی بعضی از جملات کاملا مشابه این مقاله است، از مهندس تبریزی می پرسم آیا این دو مقاله ارتباطی به هم دارند؟

بهتر است جواب سئوال تشابه دو مقاله  را نویسنده مقاله بازرسی فنی گذشته و حال آینده بدهند.

ولی از هر کسی که برای ارتقاء صنعت آسانسور کشور تلاش می کند، جای تقدیر دارد.

با وجود آنکه پاسخ سئوال شما را می دانم، اجازه دهید پاسخی برای جلوگیری از ایجاد حاشیه در صنعت آسانسور ندهم.

از مهمترین اتفاقات در تاریخچه بازرسی فنی آسانسور درسال 93 افتاده ، حضور مهندس بهنام جلالی به عنوان مدیر واحد بازرسی آسانسور شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد است. من از طرف جامعه بازرسی اسانسور حضور ایشان در این شرکت تبریک می گویم و برای مهندس جلالی سمت جدیدشان آرزوی موفقیت می کنم و به مهندس امیر عبادی مدیر سابق واحد بازرسی اسانسور شرکت بخرد خسته نباشید می گویم برای مهندس عبادی در سمت جدیدشان به عنوان مدیر فنی بازرسی آسانسور شرکت بازرسی مهندسی ایران آرزوی موفقیت می کنم

نکته جالبی پس از حضور جلالی در بازرسی بخرد ، حضور کوتاه مدت بود که عمر مدیریت مهندس بهنام جلالی در شرکت بازرسی بخرد حدود چهل روز بود که باعث شد مجددا مهندس امیر عبادی به شرکت بخرد باز گردد.

باسلام خدمت دوستان و اساتید گرامی یه ابهامی واسم پیش اومده اونم اینکه پارسال اوایل سال بود که شنیدم 3vf رو اجباری کردن برای ساختمونایی که تاریخ پروانه ساختشون بعد از فروردین 92 هست ولی خیلیا واسه ساختمونایی که 92 یا حتی امسال یعنی 93 پروانه ساخت گرفتن دارن دوسرعته میبندن.این چه جوریه؟بعضیا هم میگن زمان استفاده از دوسرعته تمدید شده.اگه تمدید شده تا کی؟چون خود سازمان استاندارد و شرکتای بازرسی هم جواب درستی به من ندادن و الان دارن دوسرعته ها رو تایید میکنن.اگه میشه منو از این سردرگمی دربیارین.باتشکر

قرار بود از آسانسور هایی که پروانه ساختمانی آنها از مهر سال 92 به بعد صادر می شود بازرسی آسانسور بر منبای استاندارد جدید آسانسور انجام شود. با توجه به اینکه این استاندارد در مرحله پیش نویس و هنوز مورد تایید شورای عالی استاندارد قرار نگرفته است . پس بر این اساس نمی توان زمان اجرای دقیق استاندارد را پس از تایید در شورای عالی استاندارد مشخص کرد.

لازم به ذکر است پس از تایید یک استاندارد در شورای عالی استاندارد زمان اجرای آن توسط کمسیون تدوین این شورای ابلاغ می گردد.

با سلام

خدمت دوست عزیزم آقای رجبی

نمی دونم چرا  و به چه دلیل از آقای تبریزی دلگیر هستید

ولی در خصوص بازرسی آسانسور باید عرض کنم خدمتتون که اکثر دوستان بازرس به مسائلی ایراد می گیرن که شاید اصلا جنبه فنی نداشته باشه

شما وقتی برگه گزارش بازرس رو بعد از بازرسی تحویل می گیرید ، شاید بیش از 60 درصد عدم انطباق ها ساختمانی باشه تا فنی و مربوط به خود آسانسور

نمی دونم چرا اینطوری شده

نظر شما چیه ؟

متاسفانه اکثر نصابان آسانسور آشنایی چندان به استاندارد ملی  به شماره 6303-1 تحت عنوان مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور است و حتی برای کمک به این موضوع مقاله تحت عنوان رایج ترین اشتباهات نصابان آسانسور تدوین کردم  ودر خروجی این سایت قرار دادم امیدوار بودم که نصابان با خواندن این مقاله اشتباهات خود را کاهش دهند. امیدوارم با خواندن این مقاله شاید شاهد کمتر شدن بحث هایی از این دست شویم و از آقای رجبی خواهش می کنم برای فهمیدن جواب سئوالش سری به مقاله رایج ترین اشتباهات نصابان آسانسور بزنند

 

با سلام

آیا آسانسور های  هیدرولیک هم نیاز به بازرسی استاندار و تاییده دارند؟آیا همه ی شرکت های بازرسی اجازه ی بازرسی از آسانسور ها ی هیدرولیک را دارند؟

با سلام

همکار گرامی مدتها است نصب سیستم اورلد متناسب با ظرفیت آسانسور الزامی است، و آسانسورهای بدون اورلد مورد تائید شرکتهای بازرسی نمی باشد، این مطلب در ویرایش جدید استاندارد ملی آسانسور نیز تاکید شده است.

 

سوار شدن تعداد زیاد و بیش از ظرفیت در کابین مشکلاتی بوجود می آورد www.parslift.com

 

البته باید توجه داشت که متاسفانه بعضی از افراد زمان ورود به کابین توجهی به ظرفیت آن ندارند و سعی می کنند به هر صورتی خود را درون کابین جا کنند، که همین موضوع باعث سنگین شدن کابین و وقوع مشکلاتی خواهد شد، لذا در صورت نصب سیستم اورلد با اخطار سنسور مربوطه در رابطه با افزایش ظرفیت، نفرات اضافی ناچارند از کابین خارج شوند و تا خارج شدن نفرات اضافی کابین آسانسور حرکت نخواهد کرد و در نتیجه نه برای آسانسور مشکلی پیش خواهد آمد و نه دچار توقف نابهنگام می شود.

برای اطلاع بیشتر از این موضوع می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

قابل توجه کلیه نصابان آسانسور که طبق بند 14-2-3 استاندارد ملی 6303-1 مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور قسمت اول - آسانسور های برقی تدوین شده آذرماه 81 و با قابلیت اجرا از سال 82 بر منبای تاریخ پروانه ساختمانی نص صریح استاندارد می گوید:

14- 3- 2- 1 آسانسور باید مجهز  بوسیله ای مجهز شود که هنگام اضافه وزن از شروع حرکت عادی آسانسور از جمله حرکت هم سطح ساز ی مجدد جلوگیری نماید و علامتی را در داخل کابین روشن نماید.

14- 2- 3- 2 دقت وسیله کنترل اضافه وزن اضافی 10 درصد ظرفیت اسمی آسانسور می باشد، به شرطی که حداقل ظرفیت نامی 75 کیلوگرم باشد

14- 2- 3-3 این وسیله تشخیص اضافه وزن در حین حرکت آسانسور غیر فعال میگردد.

14- 2- 3- 4 در صورت تشخیص  اضافه وزن:

الف- استفاده کنندگان توسط علایم صوتی یا نوری در داخل در کابین آگاه می شوند

ب- درهای غیر اتوماتیک در حالت غیر قفل باقی بماند.

همانطور خواندید 11 سال است نصب و عملکرد حسگر تشخیص اضافه وزن با 10 درصد خطا اجباری شده است که متاسفانه بعضی از همکارانمان از انجام آزمون اورلود در بازرسی شان خود داری می کنند. خواهشمندم بازرسان  با توجه به رعایت اخلاق حرفه ای در بازرسی از انجام آزمون حسگر تشحیص اضافه وزن که مستقیما با مسافران و مصرف کنندگان آسانسور ارتباط دارد، صرف نظر نکنند.

باسلام خدمت تمامی دوستان و همکاران گرامی

البته آقای طبسی و آقای تبریزی از اساتید هستند و این بحث جهت اطلاع و یاداوری به دیگر دوستان میباشد .

یک استاد ما داشتیم خیلی روی این اصطلاح به قول خودمان غیرت داشت و اگر دانشجویی میگفت اورلود حتما توبیخ میشد .

چرا که اصرار داشت از پایه و اساس اصطلاحات فنی و تخصصی نگذریم .

دراین مورد نیز میگفت عادت کنید بگویید لودسل نه اورلود !

باتشکر از مطالب پرمحتوا و زیبای همکاران و دوستان گرامی چون آقای طبسی و آقای تبریزی

سپاس

با سلام حضور همکار گرامی جناب اقای رضا گلریز
ضمن سپاس و قدردانی از حضور فعال در مباحث تالار گفتگو که در انتقال دانش و تجربه به جوانان و علاقمندان این صنعت موثر می باشد و سایت پارس لیفت تلاش وافری در تقویت این دیدگاه داشته و امیدوار است با حضور بیشتر دیگر عزیزان در این مباحث به غنای علمی و تخصصی مطالب افزوده گردد.

 

ا ورلد و لودسل در معنی یکی است؟www.parslift.com

مطلبی که در مورد Overload یا بقول استاد ارجمندتان Loadcell مطرح شده، علی الظاهر هر دو واژه یک معنی را می رساند.

 • Loadcell در لغت به معنی "سلول سنجه بار، وسیله اندازم گیری وزن و فشار زیاد با استفاده از یک سلول پیزوالکتریک می باشد 
 • Overload به معنی زیاد پر کردن و در آسانسور دستگاه سنجش وزن می باشد.

درست مثل بکار بردن کلمه آسانسور ("آسانسور" خود کلمه ای فرانسوی است) که به زبان اصلی "انگلیسی آمریکایی" از کلمه Elevator استفاده می شود و در "انگلیسی بریتانیایی"  Lift که این واژه ها نیز دارای یک مفهوم است.

 در رابطه با بکار گیری واژه Overload سالهایی که در شیندلر بودم، از کلمه اورلد در تمامی مدارک فنی استفاده می شد، ضمن اینکه بر روی شستی های کابین آسانسور جایی برای نصب چراغ اورلد وجود داشت و طلق قرمز رنگی بر روی آن، روی این طلق کلمه Overload ثبت شده بود، وقتی افراد بیش از ظرفیت کابین وارد آن می شدند، ضمن به صدا در آمدن آژیر اخطار اورلد، این چراغ نیز روشن می شد و مسافرین مازاد بالاجبار از کابین خارج می شدند، لذا اگر در مطالب از این واژه استفاده می شود شاید به خاطر سابقه طولانی کار با این واژه می باشد.

باعث خشنودی است دوستان عزیز در رابطه با این موضوع اگر اطلاعات، نظر یا ایده ای دارند بیان نمایند.

با توجه به تاکید فراوان سازمان ملی استاندارد و سایر نهاد های فرهنگی مبنی بر استفاده از واژگان فارسی که باید در تدوین استاندارد و نگارش گزارش های استاندارد ملی انجام شود، از این وسیله که برای تشخیص اضافه وزن در آسانسور به کار برده می شود و از آن به "حسگر (وسیله) تشخیص اضافه بار" در استاندارد نام برده شده است. پس واژه اورلود صحیح  است نه لودسل

با سلام به تمام دوستانم

من بعنوان "بازرس آسانسور" همیشه تست لودسل را چک و انجام میدهم به نحوی که دقایقی برای سررسیدن چند نفر وتکمیل کردن ظرفیت کابین معطل می شویم. ولی الزاما همیشه انجام میدهم .

لودسل برای انجام گیری وزن (جرم) و نشان دادن آن است و اورلود وسیله است که اگر بیش از وزن مجاز یک وسیله حرکت بر آن نیرو وارد شود، با دادن علایم صوتی و نوری مانع استفاده بیش از حد مجاز وسیله می شود

تعریف لودسل

 

در لغت به معنای سلول وزن،‌ وزن سنج یا حسگر بار است. لودسل یا Load Cell یك نوع حسـگر الكترونیكی برای اندازه گیری

وزن و نـیرو است که در سیـستم های تـوزین مورد استـفاده قـرار می گیرد . این محـصول تغـییرات وزن را بر اساس تغییر ولتاژ

براساس وزن بار وارده حس كـرده و آن را به نـشان دهنده الكتـرونیـكی یا اندیكاتور منتـقل می نماید . هر كدام  از این انواع با

كلاس های مختلفی تقـسیم می شود . هر لـودسل دارای مشخصاتی نـظیر كلاس ارائه شده می باشد ، كلاس هر لودسل

بیانگر موارد مختلفی از جمله دقت، ظرفیت و تعدد قسمت های تقسیم شده بر حسب استاندارد است.

لودسل های مـرغوب و دقیـق دارای استـاندارد OIML جـهانی می باشـند كه این اسـتاندارد مـبین كیـفیت و دقت ساخت این

محصول است . بنابر این عملیات سنجش وزن بوسیله لودسل هایی كه فاقد این استاندارد باشند قابل اطمینان نخواهد بود .

 

سلام- عرض تسلیت به مناسبت این ایام - همکارعزیز آقارضا گلریز تا حالا هرجا کار کردم همه برا این سیستم  (اورلد) استفاده می کردن - اصلن تو قاب دیجیتال شستی کابینها از همین اورلد استفاده میکنن- آقای تبریزی هم که یه بازرس باتجربه و خبره کهنه کاره اورلدو تائید می کنه- حالا استاد مدرس از لودسل نام میبره باید بیاد توضیح بده دلیلش چیه خوب اونم شاید دلایلی داره؟

یکی از ویژگی های آقای تبریزی به عنوان مدرس خیلی تاکید در نوشتار و گفتار صحیح طبق ادبیات فارسی دارند و موقعی که درس می دهند حتی تفاوت معنایی کلماتی در ابتدای فکر می کنیم مترداف هستند به طور کامل توضیح می دهند و تفاوت معنایی آن را تشریح می کند. و همانطور در این سایت خواندید بسیار تاکید بر دانستن ادبیات و جغرافی به عنوان شر ط لازم برای بازرس شدن عنوان کرده است .

خواهشمند م در صورت صلاحدید نام استاد و درس تدریسش عنوان کنید تا شاید با خواندن این مطالب از اشتباهش در مورد استفاده از کلمه اور لود و لود سل پی ببرد

از جناب مهندس تبریزی بخاطر دقت نظر وهمکاری با کاربران با تویحات بسیار مناسبشان متشکرم

سلام وقت بخیر

من فارغ التحصیل الکترونیک هستم و ازیکی از دوستان در مورد دوه های آموزشی بازرسی اسانسور را شنیدم

میخواستم در مورد این دوره ها اطلاعاتی داشته باشم و اینکه بعد اتمام دوره چه کارکردی دارد؟

استاندارد کرج دوره می گذارد حالا من دوره رو ببینم چطوری میتونم ازاین آموزشم استفاده کنم؟فقط اگر شرکت اسانسوری ناظر فنی نداشت میتوانم باهاشون همکاری کنم یا کاربرد دیگری هم دارد؟

افزودن دیدگاه

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
CAPTCHA
این سوال برای تشخیص کاربر واقعی از ربات های اسپمر می باشد.

لطفا عبارت هزار و دویست و بیست را به عدد بنویسید.