روانکاری در آسانسور و پله برقی

 
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 1386/04/14 - 16:02 توسط سایت

کلیات

 

روانکاری در آسانسور و پله برقی

روانکاری " مناسب " يکی از مهمترين قسمتهای هر برنامه نگهدای می باشد . کلمه کليدی در اينجا کلمه مناسب است . يک روانکاری مناسب زمانی انجام می شود که موارد زير در آن رعايت شود : 1. استفاده از روانکار مناسب 2. استفاده صحيح و به کار بردن مقدار مناسب روانکار 3. چک کردن و کنترل کردن در بازده های زمانی تعيين شده اگر از روانکار نامناسب استفاده شود و يا به صورت نا صحيح از روانکار استفاده گردد ، نتايج اغلب ، بسيار نامطلوبتر از زمانی است که شما هيچگونه روانکاری انجام نداده باشيد . هيچ نوع روانکار جادوئی وجود ندارد که تمامی نيازهای روانکاری را پوشش دهد و باعث صرفه جوئی های غيرمعمول نظير افزايش عمر روانسازها و يا کاهش ضررهای ناشی از اصطحکاک گردد . مانند همه محصولات ديگر ، افرادی که در کار فروش روانکار هستند ادعاهائی در مورد قابليت های محصول خود مطرح می کنند که تاکنون توسط تست ها و آزمايشهای فنی تأئيد نشده است .


خصوصیات یک روانکار :

روغن ها :

روغن معدنی يکی از معمولترين روانکارها می باشد و به غير از چند استثناء برای روانکاری اغلب آسانسورها و پله برقی ها به کار برده می شود . از انواع ديگر روانکارها می توان به روغن های گياهی ، سيليکونی ، فسفات استر ، فلوروکربنها اشاره کرد . از روغنهای ذکر شده تنها نوع سيليکونی کاربرد زيادی در صنعت آسانسور دارد . ساير روانکارها در موارد خاص کاربرد دارند و از آنها ممکن است تنها در شرايط خاصی استفاده شود .


خصوصيات روغن ها :

 1. گرانروی يکی از مهمترين خصوصيات يک روغن بوده و نيز يکی از معيارهای سنجش غلظت روغن است . هر چه اين عدد بيشتر باشد نشان دهنده غلظت بيشتر روغن است . گرانروی يک روغن بر اساس زمانی که مقدار 60 ميلی ليتر از آن در دمای تعيين شده از يک منفذ استاندارد عبور می کند برحسب ثانيه تعيين می گردد . واحدهای گرانروی Saybolt Second Universal ) SSU ) می باشند . از گرانروی مطلق و گرانروی کينماتيک نيز ممکن است استفاده شود . گرانروی کينماتيک با واحد سانتی استوک به صورت وسيعی در مهندسی و آزمايشگان به کار می رود و نشان دهنده استحکام برشی روغن است . در سيستم SAE ، درجه بندی روغن موتور به صورت حداکثر و حداقل گرانروی در يک دامنه تغيير دما تعيين می گردد . به طور مثال ، SAE 5W-20 دارای گرانروی بالاتری در دمای 200 درجه فارنهايت بوده و معمولاً به عنوان روانکار برای سيم بکسل ها به کار برده می شود . روغن های با گرانروی کمتر معمولاً به " روغنهای سبک " معروف هستند . هنگام استفاده از سيستم SSU برای نشان دادن ميزان گرانروی حتماً بايد دمائی که در آن اندازه گيری انجام شده ذکر شود . از آنجائی که گرانروی با دما تغيير می کند ، بی معنا خواهد بود اگر که گرانروی را بدون مشخص کردن دمای مربوطه استفاده کنيم .
 2. شاخص گرانروی ، بيانگر عددی تغيير در گرانروی متناسب با تغييرات دما می باشد . هرچه که مقدار اين شاخص بيشتر باشد ، گرانروی به ميزان کمتری با دما تغيير می کند . کمترين ميزان شاخص گرانروی صفر و بالاترين ميزان آن 100 می باشد . هنگامی که اين شاخص پايه گذاری شد ، مقياس طوری تعيين شده بود که 100 حداکثر مقدار شاخص قابل دسترسی بود . با اين وجود بعضی از روغن های جديد ، به خصوص روغن های مصنوعی ممکن است دارای شاخص گرانروی بالای 150 باشند .
 3. نقطه ريزش ، دمائی است که در آن روغن در شرايط از پيش تعيين شده ، جاری می شود .
 4. نقطه اشتغال ، دمائی است که در آن دما در حضور اکسيژن ، احتراق اتفاق می افتد .
 5. نقطه آنيلين ، معيار و مقياسی است برای نمايش قابليت حلاليت يک محصول نفتی .

افزودني ها :

به تمامی روانکارها افزودنی های مختلفی برای بالا بردن و بهبود عملکرد و خواص افزوده می شود .

 1. بهبود دهنده شاخص گرانروی : اين افزودنی ميزان تغيير گرانروی را نسبت به دما کاهش می دهد. روغن های چند درجه دارای چنين افزودنی هائی هستند .
 2. زداينده ها : از اين افزودنی برای کاهش رسوب در اطراف قطعات متحرک ، استفاده می شود .
 3. پراکنده ها : برای معلق نگاه داشتن آلودگی ها در داخل روغن و جلوگيری از جمع شدن آنها بر روی سطوح جدا کننده ها لغزش روی آن انجام می شود کاربرد دارند . اين افزودنی همچنين باعث می شود تا بتوان آلودگيهای بزرگ را به راحتی فيلتر و تصفيه کرد .
 4. عاملهای ضد سائيدگی : اين افزودني ها برای کاهش اصطحکاک در مواردی که فشار بالاست کاربرد دارد .
 5. آنتی اکسيدان ها : اين گونه افزودني ها برای کاهش ميل به ترکيب شيميائی روغن با اکسيژن به کارگرفته می شود .
 6. کاهنده های زنگ و خوردگی : اين افزودنی ها را برای خنثی کردن اسيد هائی که در اثر استفاده دراز مدت از روغن توليد شده ، استفاده می شود .
 7. پيراينده های اصطحکاک : از اين افزودني ها برای بهبود خاصيت کاهندگی اصطحکاک روغن استفاده می شود .
 8. کند کننده های نقطه ريزش : اين افزودنی ها باعث کاهش تشکيل کريستالهای مومی در دماهای پائين می شوند و به همين سبب دمای ريزش کاهش پيدا می کند .
 9. کاهنده های کف ( ضد کف ) : روغنی که دارای کف باشد روانکار بسيار ضعيفی است .

اين افزودنی ها باعث از بين رفتن حباب های هوا شده و ميزان کف موجود در روغن را کاهش می دهند. برای شرايط و نيازهای خاص ، افزودني های ديگری نيز وجود دارند . ترکيب دقيق شيميائی افزودنی ها برای توليد کنندگان آنها جزء رازهای تجاری محسوب می گردد . به طور معمول ، يک توليد کننده ، روانکار خود را با يک نام و نشان تجاری خاص عرضه می کند .
معمولاً بهتر است از روانکارهائی که کارخانه توليد کننده مشخص می کند استفاده شود . حتی اگر بهای آن از ساير روانکارهای موجود گرانتر باشد . از توليد کنندگانی که ادعا می کنند با دو يا سه نوع روانکار تمامی نيازهای روانکاری را پوشش می دهند برحذر باشيد . استفاده از روغن و روانکار نامناسب می تواند عواقب بسيار جبران ناپذيری را در پی داشته باشد .

گريس :
گريس ، روغنی با گرانروی بالا نيست بلکه معمولاً روغن سبکی ( با گرانروی کم ) است که برای غليظ کردن آن و توليد يک ماده جامد نرم ، با مواد جامد مخلوط شده است . با اضافه نمودن مواد غليظ کننده خواص جديدی نيز برای کاربردهای خاص به روغن افزوده می شود . ممکن است ترکيبی از غليظ کننده های مختلف برای رسيدن به يک خاصيت مورد نظر استفاده شود . برای مثال بعضی از انواع گريس ها . " مولی " ناميده می شوند که دارای دی سولفيد موليبدنوم هستند . اين گريسها اگر بدون استفاده بمانند روغن از ذرات جامد جدا خواهد شد .

خواص فيزيکی گیریس :

مهمترين خاصيت فيزيکی يک گريس درجه غلظت آن می باشد ( ميزان سفتی يا نرمی آن ) . درجه غلظت گريس همانند گرانروی روغن با کاهش و يا افزايش دما تغيير می کند . درجه غلظت گريس با ميزان نفوذ يک مخروط استاندارد در گريس تحت شرايطی کنترل شده و در دمائی معـين ( 25 درجـه سانتی گراد ) انـدازه گيـری مـی شود . مؤسـسه مـلی گريـسهای روان کنـنده آمريکا ( NLGI ) The American National Lubricating Grease گريس ها را از 000// و 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 & 6 طبقه بندی می کند . 000// نرمترين گريس و 6 // سفت ترين گريس می باشد . در دماهای بالا گريس ها همانند روغن ها تجزيه يا اکسيده می شود . غليظ کننده ها نيز در دماهای بالا ممکن است تجزيه يا اکسيده شوند .

روانکارهای جامد :
بسياری از مواد جامد می توانند به عنوان روانکار مورد استفاده قرار گيرند . از انواع اين گونه روانکارها می توان به دی سولفيد موليبدنوم ، گرافيت ، نايلون ، پليمرها و بعضی از فلزات نام برد . همچنين در اين گروه می توان از پارافين به عنوان يک روانکار جامد نام برد .

 1. گرافيت : گرافيت يکی از پرکاربردترين مواد در صنعت آسانسور می باشد . از گرافيت همچنين می توان به عـنوان يـک رسـانـا اسـتفاده کرد ، بنابراين برای استفاده در ذغال دينام ژنراتورها و موتورها بسيار مناسب می باشد . همچنين از گرافيت به صورت پودر می توان برای سطوح لغزنده فلزی استفاده نمود .
 2. دی سولفيد موليبدنوم : از اين گريس که به نام " مولی " نيز معروف است . ساليان زيادی است که استفاده می شود و به علت شباهت ظاهری که با گرافيت دارد اغلب با گرافيت اشتباه گرفته می شود . اين نوع گريس به صورت پودر يا با مايعی که به محض استفاده از آن تبخير می شود موجود است . از اين نوع گريس اغلب برای روانکاری قفل استفاده می شود . همچنين دی سولفيد موليبدنوم برای استفاده بين پلانجر بوبينی ترمز بسيار مناسب است . از مزايای اين روانکار پايداری آن در دماهای بالا ( 450 درجه سانتی گراد است ) و هنگامی که تغيير ماهيت می دهد باز به روانکار خوب ديگری تبديل می شود .
 3. پی . تی . اف . ای : " پلی تترا فلورو اتيلين " يکی ديگر از انواع معتبر و مورد استقبال قرار گرفته روانکارهای جامد است . اگرچه ممکن است شما تاکنون نامی از آن نشنيده باشيد اما اين نوع روانکار در بسياری از محصولات مورد استفاده قرار می گيرد . اين روانکار به صورت پودر سفيد غير سمی است و در صنايع غذائی مورد استفاده دارد . اين روانکار به خوبی دی سولفيد موليبدنوم نيست ، اما از آنجائی که سفيد رنگ است و از نظر شيميائی پايدار می باشد انتخاب بسيار خوبی برای بسياری از موارد ، از جمله قفل ها است . همانطور که قبلاً گفته شد ، اين روانکارهای جامد ممکن است با روغن ها ، گريس ها و ساير مواد برای ايجاد خواص مورد نياز مخلوط شوند . يک نوع روغن موتور وجود دارد که در آن از دی سولفيد موليبدنوم استفاده شده است .
----------
روانکاری آسانسور :

روانکاری مناسب يکی از مهمترين قسمتهای هر برنامه نگهداری است . کلمه کليدی در اينجا کلمه مناسب است . روانکاری نامناسب ممکن است به علت استفاده از روانکار نامناسب يا نحوه استفاده نادرست از يک روانکار باشد . به ياد داشته باشيد روانکاری بيش از ميزان مورد نياز يا استفاده از روانکار نامناسب يا نحوه استفاده نادرست بيش از آنکه سودمند باشد زيان آور است .

ياتاقانهای ضد اصطحکاک :

اغلب بلبرينگها و رولربرينگ هائی که برای کاهش اصطحکاک در 25 سال گذشته بر روی تجهيزات آسانسور نصب شده اند برای تمامی مدت عمر دستگاه آب بندی شده اند و نياز به روانکاری ندارند . ياتاقانهای موجود در گيربکس ممکن است به وسيله روغن چرخ دنده روانکاری شوند يا دارای درپوشهای فشاری يا گريس خور باشند . بلبرينگها و رولربرينگها ، اغلب به خاطر روانکاری نادرست يا بيش از حد مورد نياز آسيب می بينند تا به علت فقدان روانکاری هنگامی اين ياتاقانها در جعبه دنده قرار دارند ، روغن داخل جعبه دنده به طور معمول روانکاری کافی را برای اين ياتاقانها فراهم می کند . ياتاقانهای روی موتورها و گيربکسهای دارای ياتاقان در دو سمت فلکه ممکن است دارای درپوشهای روغن کاری باشند . اشتباه در برداشتن درپوشهای اطمينان ، هنگام استفاده از پمپ گريس باعث آسيب ديدن کاسه نمدها و ياتاقانها می شود . طرز انجام اين رويه در شکل ( 1 ) نشان داده شده است و از اين رويه هنگام روانکاری ياتاقانهای ضد اصطحکاک با بستهای فشار بايد پيروی شود . تنها مقدار کمی از گريس عملاً قطعات غلتان را روانکاری می کند . بقيه گريس پاک شده و غير فعال باقی می ماند . اين مطلب باعث اکسيده شدن و خراب شدن قطعه در طول زمان در اثر دما می شود . و آنگاه اگر از اين محصول در ياتاقانها استفاده شود باعث خرابی دائم قطعه می شود . به همين منوال اگر محفظه ياتاقان به طور کامل پر شود آنگاه حرکت خروشان باعث بالا رفتن بيش از حد دما و آسيب رساندن به گريس می شود که اين نيز به نوبه خود باعث خرابی ياتاقانها می شود .

ياتاقانهای غلتشی :

يک ياتاقان غلتشی که در موتورها و چرخ دنده آسانسورهای قديمی تر مورد استفاده قرار می گرفته است . حلقه يا زنجير که در نقشه نشان داده شده است . عملاً به مانند يک پمپ ، روغن را بالای شفت می آورد و آن را بين شفت و ياتاقان جاری می کند . ماده ای که ياتاقان از آن ساخته شده است اغلب ببيت ( فلز ضد اصطحکاک ) است ، مشابه موادی که برای بستن سيم بکسل ها استفاده می شود . نام ببيت به ياد مهندسی که سالها پيش اين ماده را توليد کرد ، نامگذاری شده است . اين ماده دارای خواص مطلوب متعددی می باشد که باعث شده ماده بسيار مناسبی برای ياتاقانها باشد ، مهمترين خاصيت اين ماده متخلخل بودن آن است . اين خاصيت باعث جذب آلودگيها ( آلاينده ها ) موجود در روغن به داخل خلل و فرج ها می شود که اين مسأله باعث جلوگيری از آسيب به شفت می شود . به ياد داشته باشيد که هميشه بايد لايه نازکی از روغن بين شفت و ياتاقان وجود داشته باشد . مادامی که اين لايه از روغن وجود داشته باشد ، ياتاقان بدون آسيب و خرابی سالهای سال به کار خود ادامه می دهد . با اين وجود بدون روغن تنها چند دقيقه قادر به عمل کردن می باشد . به همين منوال ، آلوده و کثيف بودن روغن باعث خرابی زودرس ياتاقان می شود . استفاده از روغن تميز ( بدون آلاينده ها ) با گرانروی مناسب فاکتور بسيار مهمی در نگهداری و جلوگيری از آسيب به قطعات می باشد . يکی از شايع ترين انواع دنده های کاهنده در آسانسورها شيار مارپيچی پينيون است . اين نوع دنده کاهنده ، دارای حرکتی لغزان بين چرخ دنده و شيار مارپيچی است و بنابراين نياز به روانکارهای خاصی دارد که دارای افزودنی های مناسب برای فشارهای بالا باشد . سطح روغن برای شيار مارپيچی بسيار حياتی است . ميزان خيلی کم روانکار ناکافی خواهد بود و همچنين ميزان بيش از حد روانکار نيز باعث ايجاد کف زيادی خواهد شد ، توليد کنندگان اين نوع کاهنده ها ، اصرار زيادی برای رعايت کردن ميزان روغن توصيه شده دارند . اغلب توليد کنندگان پيشنهاد می کنند که روغن هر يک تا سه سال بنا به ميزان سرويس و محيط کاری تعويض گردد و برای هر کار زمانبندی منظم تعويض روغن پيش بينی شود . اگر روغن آلوده گردد يا ايجاد کف بيش از حد نمايد تعداد تعويض ها بايد بيشتر شود . اگر قرار باشد جعبه دنده تميز گردد اين کار حتماً بايد توسط روغن انجام شود . به زبان ديگر بهتر است روغن را دوباره طی دو روز تعويض کنيد .

روانکار سيم بکسل :

سيم بکسل ها حتماً بايد برای کاهش سايشی که به علت درگيری سيم ها با يکديگر ايجاد می شود روانکاری شوند . روانکارها همچنين برای جلوگيری از زنگ زدگی و استهلاک سيم ها به کار گرفته می شوند . استفاده بيش از حد از روانکار و يا استفاده از روانکار نامناسب باعث کاهش کشش و همچنين جذب چرک و آلودگيها به سطح سيم بکسل می شود . اگر سطح سيم بکسل خشک باشد به احتمال زياد نياز به روانکاری دارد . اگر انگشت خود را داخل شيار فلکه کنيد ( البته زمانی که برق دستگاه خاموش است ) بايد يک لکه نازک از روغن روی انگشتان شما ظاهر شود ، اگر اين اتفاق نيفتد و انگشت شما همچنان خشک باقی بماند به احتمال خيلی زياد سيم بکسل ها نياز به روانکاری دارند . قانون 1/1206 ( ASME ) روانکاری سيمهای گاورنر سرعت را ممنوع کرده است . اين ممنوعيت به خاطر جلوگيری از خرابی گاورنر به خاطر روغن کاری بيش از حد سيم بکسل می باشد . معمولاً روغن هائی که برای روانکاری سيم بکسل ها استفاده می شوند دارای گرانروی پائين برای نفوذ روغن به داخل سيم بکسل می باشند . مثلاً ممکن است توليد کننده سيم بکسل پيشنهاد استفاده از روانکاری با گرانروی 34 تا 38 در مقياس SSU در دمای 210 درجه فارنهايت را کند . روانکارهای سنگين و چسبناک بر روی سطح خارجی سيم بکسل بيش از اينکه سودمند باشند مضر هستند . بهترين راه روانکاری سيم بکسل ها استفاده از وسيله ای است که هنگام عبور سيمها از يک محفظه آن را روغنکاری ( روانکاری ) می کند معمولاً لازم نيست که به طور مداوم سيم بکسل ها را روانکاری کرد . بنابراين امکان استفاده از اين وسيله برای چند آسانسور وجود دارد . اگر سيم بکسل ها کثيف هستند ابتدا بايد تميز و سپس روانکاری شوند . از حلال ها نبايد برای تميز کردن سيم بکسل ها استفاده نمود چون باعث از بين رفتن روانکارها می شوند .

ريلهای راهنما :
هنگامي که از کفشکهای غلتکی استفاده می شود نيازی به روانکاری نيست و نبايد از آنها استفاده کرد زيرا ممکن است با عملکرد ايمنی دستگاه تداخل پيدا کند . هنگامی که از کفشکهای لغزشی استفاده می شود روانکاری بايد انجام شود و تنها از روانکاری که کارخانه توليد کننده توصيه نموده است بايد استفاده کرد . به ياد داشته باشيد تنها از روانکارهائی که منطبق با مشخصات ايمنی که کارخانه توليد کننده معين کرده است می توان استفاده نمود . روغندانهای اتوماتيک ريل ، يکی از بهترين راهها برای روانکاری ريل می باشند . اين دستگاه ممکن است از نوعی باشد که روانکار را از بالای کابين و وزنه تعادل روی ريل سايش دهد ، يا نوعی باشد که به طور آرام از موتورخانه روانکار را بر روی ريل می چکاند . راههائی برای جمع آوری روغن در چاهک بايد تعبيه شود . کاسه های قابل نصب در زير ريلها به خوبی از عهده اين کار بر می آيند . همچنين بايد مخازن روغن را در بازه های زمانی مشخص با روانکار مناسب پر کرد . هنگامی که ريلها روانکاری شدند بر طبق استاندارد تميز نگاه داشتن ريلها از هرگونه کثيفی و پرز ضروری می باشد .
ضربه گيرهای هيدروليکی :
خواص روغنی که بايد در بافرهای هيدروليکی استفاده شود روی پليت مشخصات آنها مشخص شده است که شامل موارد زير می باشد :
1. گرانروی
2. شاخص گرانروی
3. نقطه ريزش
همچنين بايد حداقل و حداکثر سطح روغن نيز مشخص شده باشد . زنجيرهای با اتصال رولی در مکانيزم در آسانسور و پله برقی و زنجيرهای محرک و کف پله ها و در برخی جکهای تلسکوپی استفاده می شوند . اين حلقه های اتصال غلتان برای اتصالات داخلی و پين ها احتياج به روانکاری دارند و همچنين در نقاط تماس با شيارها ، بنابراين فراهم کردن روانکاری مناسب برای آنها امری چالش برانگيز است . زنجيرهای بزرگ روی پله های پله برقی معمولاً توسط روان کننده های اتوماتيک که روغن را بر روی حلقه ها می چکاند يا می مالد ، روانکاری می شوند که معمولاً توسط کارخانه سازنده دستورالعملهائی برای روانکاری مناسب ارائه شده است . زنجيرهای کوچک روی مکانيزم های در نيز بايد تميز نگاه داشته شوند و به موقع و به طور مناسب روانکاری شود . اگر بر روی حلقه ها گرد و خاک و کثيفی و پرز جمع شود آنگاه روانکار پين های داخلی و بوشها خاصيت روانکاری خود را از دست می دهد و اين امر اگر نگوئيم غير ممکن است بسيار مشکل خواهد بود که به حالت اول برگردانده شود . بنابراين مهمترين عمل برای تميز نگه داشتن زنجير بکارگيری يک برس نايلونی به همراه يک روغن سبک روی زنجير می باشد . از آن جائی که موتورسيکلت و دوچرخه ها از سيستم های حرکتی زنجيری استفاده می کنند که در معرض محيطی سخت و نامناسب هستند روانکارهای ويژه ای برای آنها توليد شده است که برای مکانيزم درها نيز قابل استفاده می باشند . اکثر آنها روانکارهائی هستند که قابليت نفوذ به پين های زنجير را دارند . عناصر سبک سپس تبخير شده و لايه ای از روانکار را از خود به جای می گذارند که کثيفی و پرز را به خود جذب نمی کند . آنها همچنين آب را دفع کرده و می توانند بر روی سطح خارجی آسانسور نيز مفيد فايده باشند.
روغن های هيدروليک :
استفاده از روغن هيدروليک مناسب برای عملکرد درست آسانسورهای هيدروليک ضروری می باشد . شير کنترل معمولاً قطعه اصلی است که نوع مناسب روغن هيدروليک را تعيين می کند علی رغم اين جک های تلسکوپی گاهی اوقات نياز به روغن های ويژه ای دارند که بتوانند عملکرد مناسب خود را در دماهای بالا حفظ کنند دماهای بالا ممکن است باعث آسيب رساندن به روغن هيدروليکی شود ، که اين امر باعث تضعيف و کاهش عملکرد سيستم می گردد . بنابراين سيستم خنک کننده برای آسانسورهای هيدروليکی بسيار مهم و حياتی است به همين منوال برای سازه هائی که هيچ نوع سيستم گرمايشی ندارد نياز به گرم کننده روغن ها می باشد . اغلب توليد کنندگان آسانسورهای هيدروليکی شاخص گرانروی حداقل 95 را برای کاهش مشکلاتی که توسط تغيير دما ايجاد می شود توصيه می کنند . بنابراين می بايست توصيه های سازنده مورد توجه قرار گريرند .
 
منبع : مجله دنیای آسانسور 

لطفا در مورد سرویس کردن بهتر آسانسور و چگونگی روغنکاری ریل و در کل برای سرویس یک آسانسور باید نصاب انجام بده توضیحاتی بدبد ممنون از لطفتون

با سلام
کاربر گرامی با توجه باینکه موضوع "سرویس و نگهداری آسانسور" یکی از موضوعات پر طرفدار در این صنعت می باشد و در این رابطه پرسش و پاسخ های فراوانی انجام شده است، توجه شما را به این بخش جلب می نمائیم، امیدوار است با مطالعه کامل آن به مطلب مورد نظر برسید:
چک لیستهای نگهداری آسانسور

افزودن دیدگاه

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
CAPTCHA
این سوال برای تشخیص کاربر واقعی از ربات های اسپمر می باشد.

لطفا حاصل جمع عدد بیست با عدد چهل را به عدد بنویسید.